Wednesday, 21 December 2011

RAHASIA HATIMenurut catatan....Al-'alim Al-'Alamah A-Sheikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Mustafa Al-Fathoni(Guru kepada Wali Allah Yang Tersohor Tok Kenali)
Kata "Tasauf" timbulnya dari banyak pengertian,  akan tetapi dipersingkatkan dari dua istilah sahaja iaitu "Pengertian pada lughah" dan "Pengertian pada istilah ahli hakikat". 
1.  Makna pada lughoh ialah; 
Memakai shauf ertinya bulu(bulu baju).  Bahawa adalah sebahagian besar pengikut-pengikutnya pada zaman dahulu memakai baju yang dibuat daripada bulu-bulu.  Kelakuan mereka dengan pakaian demikian itu menyalahi adat kebanyakan manusia yang selalu dengan pakaian yang serba indah.  Pengikut tasauf tidak gemar dengan pakaian yang indah-indah. 
2.  Makna pada istilah ahli hakikat ialah; 
Berakhlak dengan segala kelakuan "At-Thoifah Al-Sufiyah" bertawasul dengan segala sifat mereka,  bertalian dengan rantai yang bersambung kepada mereka.  Berkata Imam Sufi Al-Sheikh Junaid Al-Bagdadi; 
"Dimatikan(fana) kamu oleh Al-Haq daripada engkau dan dihidupkan kamu dengan Dia" 
Tasauf juga diertikan;  "Berhenti dengan sekelian adab yang dibangsakan kepada Syarak yang zhohir dan yang batin". 
Bererti juga;  "Kesempurnaan manusia dengan Islam,  Iman dan Ihsan". 
Bererti juga;  "Menyerahkan diri semata-mata kepada Allah atas sekelian kehendak dan cita-cita". 
Sebahagian orang berpendapat;  "Berpegang dengan kefakiran dan Iftikor(berhajat kepada Allah).  Tahqiq dengan pemberian dan Aisar (pengutamaan akan orang lain),  meninggalkan tentangan qada dan qadar dan ikhtiar". 
Demikianlah pengertiaan Tasauf yang dibuat oleh Guru Tok Kenali. 
Basyir Al-Haris salah seorang Ahli sufi dalam memberi erti Tasauf,  ia berkata;  "Orang sufi ialah yang telah bersih hatinya semata-mata untuk Allah". 
Abu Muhammad Al-Jurairi berkata,  Tasauf ialah masuk ke dalam budi menurut contoh yang ditinggalkan oleh Nabi dan keluar daripada budi yang rendah". 
Syeikhul Islam Zakaria Al-Ansari berkata;  "Tasauf ialah ilmu yang menerangkan hal-hal tentang cara mensuci-bersihkan jiwa,  tentang cara memperbaiki akhlak dan tentang cara pembinaan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kebahgiaan yang abadi". 
Kata guru Tok Kenali(Sheikh Ahmad Al-Fathoni),  semua defenisi yang berbagai corak itu ragam yang lebih tepat di sisi penghulu kita Al-Sufiah dapat difahamkan daripada dua bait puisi ini; 
"Bersalah-salahan manusia pada tempat pecahan sufi dan telah berlain-lainan  pendapat mereka itu kepadanya;  Mereka menyangka berasal daripada kata Saufa;  Tiadalah aku memberi nama ini iaitu sufi itu akan yang lain daripada seorang pemuda yang bersih dan berpakaian Sauf sehingga dia dinamakan seorang sufi. 
Asal kata sufi itu diambil dari kata "Sofa" yang dapat diertikan dengan bersih,  jernih,  dinamakan "SALIK" iaitu yang berjalan kepada Allah dengan cara-cara Sufi itu kerana bersih hatinya,  suci batinnya dan bersih juga zhohirnya daripada lain daripada Allah.  Perlu juga diperjelaskan nama-nama lain bagi Ilmu Tasauf ini.  Berlain-lainan nama yang diberikan kerana berdasarkan perbezaannya pada hantarannya dan pendekatan yang digunakan,  namun maksud dan arah tujuannya tetap satu jua.  Antaranya ialah 


1.  Ilmu Batin

2.  Ilmu Qalbi  - Ilmu Hati
3.  Ilmu Laduni - Ilmu di sisi Allah 4.  Ilmu Mukasyafah -  Ilmu Pembukaan 5.  Ilmu Asror  -  Ilmu Sekelian Rahsia 6.  Ilmu Maknun  - Ilmu yang disembunyikan 7.  Ilmu Hakikat 8.  Ilmu Tahqiq 9.  Ilmu Makrifat 10.  Ilmu Diri 11.  dan lain-lain lagi. 


Tersebut dalam kitab "Jawahirul Feqah" bahawa Ilmu Qalbi itu adalah zauqi ertinya dibangsakan kepada perasaan semata-mata.  Juga adalah dari Wujdan;  ertinya dibangsakan kepada pendapat yang tidak dapat digigit,  tak dapat dikomentrikan segala lidah kelam tak dapat ditulis oleh mata qalam,  tak dapat meliputi oleh daftar dan waham.  Status pada pengetahuan yang zhohir itu seumpama buah dengan pohon.  Kemulian tetap bagi pohon kerana dia  mendapat nama -  tetapi pohon tidak bermanfaat jika tidak berbuah.  Saya (Sheikh Ahmad Al-Fathoni) berpendapat;

"Buah tidak diperdapat jika pohon hidup tidak subur". 


Kenyataan ini tidak berlawanan dengan penemuan kritis Imam Ghazali dalam memperkatakan tentang kedudukan Ilmu Tasauf ini jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain iaitu; 
"Ketahuilah bahawa Ilmu Aqli adalah tunggal dengan zatnya [bersendirian iaitu diasaskan atas akal semata-mata], daripadanya lahir ilmu yang tersusun yang dalamnya terdapat seluruh Hal Ehwal dua ilmu yang tunggal. Ilmu yang tersusun itu ialah ilmu ahli-ahli Tasauf dan jalan ehwal mereka. Mereka mempunyai ilmu yang khas dengan jalan yang terang yang terhimpun dari dua ilmu". Ilmu mereka terdiri dari 
 • Hal,
 • Waktu,
 • Samaa',
 • Wujdan,
 • Sheikh,
 • Sakr,
 • Sohwu,
 • Isbat,
 • Mahwu,
 • Fakir,
 • Fana,
 • Wilayah,
 • Irodah,
 • Murid
 • dan apa yang berhubung dengan Hal Ehwal mereka serta tambah-
tambahannya,sifat-sifat dan makam-makam.
Yang dimaksudkan dengan terhimpun dari dua ilmu ialah gabungan antara "Ilmu Tentang Cara-cara Beramal"(Ilmu Syariat) dengan Ilmu Yang Hasil dari Amalan.  Dalam kitab-kitab tua kebanyakan pengarang lebih suka menggunakan istilah Wirid bagi menunjukkan amalan praktik Ilmu Syariat ini dan istilah Warid bagi menunjukkan Ilmu Yang Hasil dari Amalan Syariat.
Kita lihat pula satu catatan yang amat bermakna dari Imam Ghazali pada kitabnya Al-Munqidz-Minadhdholal(pembebasan dari kesesatan) yang boleh menjernihkan makna dan pengertian Tasauf ini sebagaimana berikut; 
"Perhatianku berpusat kepada jalan Sufiah.  Nyata sekali jalan ini takkan dapat ditempuh melainkan dengan Ilmu dan 'Amal.  Pokoknya harus menempuh tanjakan-tanjakan batin dan membersihkan diri.  Hal ini perlu untuk mengosongkan bathin dan kemudian mengisinya dengan zikir kepada Allah Taala.  Bagiku ilmu lebih mudah daripada 'amal.  Maka segeralah aku memulai dengan mempelajari ilmu mereka,  membaca kitab-kitab mereka,  di antaranya Kitab Qutul Qulub karangan abu Thalib Al-Makki dan kitab-kitab karangan Al Harsi Al Muhasibi serta ucapan-ucapan Al-Junaid,  Asy-Syibli,  Abu Yazid al-Bustomin dan lain-lain.  Dengan itu dapatlah aku memahami tujuan mereka.  Penjelasan lebih jauh aku dengar sendiri dari mulut mereka.  Yang lebih dalam lagi hanya dicapai dengan Dzauk(rasa pengalaman bathin),  pengalaman dan perkembangan bathin.  Jauh nian perbezaan antara mengetahui erti sehat atau kenyang dengan mengalami sendiri rasa sehat dan kenyang itu.  Mengalami mabuk lebih jelas daripada hanya mendengar keterangan tentang ertinya,  padahal yang mengalami mungkin belum mendengar sesuatu keterangan tentang demikian itu.  Tabib yang sedang sakit,  tahu banyak tentang sehat,  tetapi ia sendiri sedang tidak sehat.  Tahu erti dan syarat-syarat zuhud tidaklah sama dengan bersifat zuhud.  Yang penting bagi mereka adalah pengalaman bukan perkataan.  Apa yang dapat dicapai dengan ilmu telah kucapai.  Selanjutnya harus dengan Dzauk dan "suluk"(menempuh perjalanan batin). 
Rumusan dan kefahaman yang boleh dibuat daripada definisi dan maksud-maksud di atas,  Ilmu Tasauf ialah sesuatu Ilmu yang didasarkan kepada mengamalkan dengan Ilmu yang diketahui.  Bukan semata-mata tahu teori dan bercakap dan menggunakan istilah-istilahnya,  tetapi dengan  beramal dan ianya mencakupi dalam mana-mana hal-ahwal mengikut kesucian jiwa dan ketinggian peribadi dan berperangai dengan sifat-sifat yang mulia sebagaimana isyarat berikut; 
Seorang Arifbillah berkata; At-Tasauf,  iaitu berhenti serta adab syariat yang zhohir dan batin.  Maka ia melihat akan hukumnya daripada zhohirnya di dalam batinnya.  Yang batinnya pada zhohirnya.  Maka shahih daripada dua hukum itu,  sempurna dengan tiada sempurna kemudian daripadanya.  Atau dikata  "Jernih zhohir"  daripada dosa dan "jernih batin" daripada agyar". 
Sekali-kali tidak berpisah dari hukum takhlif yang lima malah ia adalah pokok utama kepada Ilmu Tasauf.   Bagaimana pula hukum takhlif(syariat) ini boleh diremeh-remehkan oleh seorang Sufi sebenar?.

ALLAH HU A'ALAM

Monday, 14 November 2011

JALAN KEPADA ALLAH


Pertama : Syariat Kedua : Tariqat Ketiga : Hakikat
Maka ketiga tiga jalan ini yang mesti menjadi landasan utama bagi seseorang murid itu (iaitu orang yang berjalan untuk sampai menuju kepada Allah S.W.T). Ahli-Ahli Kerohanian atau Ulama`-Ulama` Sufi Muktabar telah membuat perbandingan tentang ketiga-tiga perkara itu dengan katanya:
“Syariat adalah seperti kapal dan tariqat itu adalah seperti lautan manakala hakikat itu adalah seperti permata yang dicari”.
Maka sesiapa sahaja atau mana mana murid yang mahu dan berkehendakkan kepada permata tersebut, maka terpak-salah ia mengharungi lautan seperti menempuh gelombang ombak dan bahtera atau kapal adalah pokok utama yang mesti disediakan bertujuan untuk mengharungi lautan yang besar itu.
Demikianlah juga bagi mana-mana murid atau sesiapa sahaja yang mahukan Hakikat untuk sampai kepada Makrifah Allah, maka terpaksalah mengharungi Lautan Tariqat dan tiada dapat berada di Lautan Tariqat melainkan setelah sempurna syariatnya. Maka, marilah kita mempelajari apakah dia Syariat, Tariqat Dan Hakikat yang dikehendaki oleh Allah S.W.T.

PERTAMA : SYARIAT

Syariat ialah mengikutkan agama Allah S.W.T iaitu Islam sepertimana yang dibawa datang awal oleh Nabi Muhammad S.A.W dengan erti kata menunaikan segala perintah dan suruhannya dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya.
Maka di dalam perkara menunaikan segala perintah inilah menjadi sebab menentukan hukuman keatas manusia dan jin didalam Islam apabila sempurna akal, sihat ceria, terima seruan Nabi Muhammad S.A.W dan sampai had taklif syara’ (baligh) wajib mengucap Dua Kalimah Syahadah dengan menyem-purnakan rukunnya, syarat serta sahnya dan mengetahui ia akan perkara-perkara yang membatalkannya bagi memfardhu-kan Islam keatas dirinya untuk memelihara serta menjaga kemuliaan (Maruah) Agama Islam, Diri, Keturunan, Harta Benda Dan Tanah Air. Sepertimana firman Allah S.W.T:
 

A138
(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: "Agama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat".(al baqarah 138)

Iaitu Syariat yang sampai pada Maqam Hakikat Tauhid serta yang sah i’tiqadnya itu bagi Ahli Sunnah dan berjalan pada zahirnya jalan Syariat yakni muafakat zahir dengan Syari-at Muhammadiah dan batinnya dengan Tariqat Ahmadiah (yang dikehendaki disini ialah perjalanan yang bercontohkan kepada Nabi Muhammad S.A.W pakaian zahir Uswatun Hasanah, Rahmatun Lil Alamin, Makarimul Akhlak, Khuluqil Adzim hingga merdeka ia daripada segala yang lain daripada Allah kepada Allah Ta`ala semata mata.
Setelah murid itu menjalani akan jalan Syariat, dan sekarang marilah pula kita mempelajari serta mengharungi Lautan Tariqat pula.

KEDUA : TARIQAT

Tariqat ialah bagi memilih jalan yang lebih selamat pada segala amalan dan segala pekerjaan serta meninggalkan perkara-perkara yang dianggap menjadi kesamaran seperti hendaklah kita memilih jalan Wara`. Wara` di sini bukanlah bererti seseorang itu asyik memegang tasbih sahaja sehingga tiada mahu ia berusaha dan bekerja sepertimana yang dikehen-dakki oleh Syariat akan tetapi Wara` yang dikehendaki di sini ialah sepertimana yang telah dijelaskan oleh ulama. Imam Al-Ghazali telah membahagikan Wara` itu kepada empat bahagian iaitu:
a. Wara` Orang Kebanyakkan. Iaitu Wara’ bagi orang yang meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Ta`ala dan ini adalah Wara` orang yang sedang berada pada darjat Syariat.
b. Wara` Orang Yang Soleh. Iaitu Wara` bagi orang yang meninggalkan segala perkara yang samar-samar hukumnya (syubhat) perkara ini jika dikerjakan tidaklah menjadi salah bagi orang yang berada pada darjah Syariat akan tetapi menjadi salah bagi orang yang berada pada darjah Tariqat.
c. Wara’ Orang Yang Muttaqin (takut pada Allah Ta`ala) Iaitu Wara’ bagi orang yang meninggalkan barang yang tiada mengapa jika dikerjakan tiada jadi makruh dan tiada pula Khilafu Aula ini adalah kerana takut luput (hilang) barang yang diantaranya dan diantara Allah Ta`ala daripada nur dan cahaya yang berada pada mata hatinya.
d. Wara’ Orang Yang Siddiqin (orang-orang yang benar)
Iaitu Wara’ bagi orang yang meninggalkan segala perkara yang menyebabkan terasing diantaranya dan di antara Allah Ta`ala daripada segala jenis perkara yang membinasakan agama Allah Ta`ala dan hatinya.

KETIGA : HAKIKAT

Apabila seseorang yang menjadi murid itu sampai kepada tujuan makrifah Allah Ta`ala iaitu Musyahadah akan Nur Tajalli Allah. Imam Al-Ghazali menerangkan bahawa Tajalli itu barang yang nyata bagi hati seseorang itu daripada cahaya Alam Ghaib dan di sana dia dapat faham hakikat segala perkara, seperti musyahadah akan Asma’ Dan Sifat dan juga Zat Allah Ta`ala dan dapat memahami rahsia Al-Quran dan mendapat yang tidak boleh dapat dengan usaha dan belajar.
Ketiga-tiga perkara itu tiada boleh terasing sama sekali iaitu Syariat, Tariqat Dan Hakikat kerana Tariqat Dan Hakikat tiada boleh betul dan boleh didapati dengan tiada adanya Syariat. Begitu juga dengan Syariat, tiada akan adanya nilai sekiranya tiada ada Tariqat Dan Hakikat.
Inilah sebabnya Ulama Muhaqqiqin berwasiat dengan katanya:
“Syariat dengan tiada adanya Tariqat adalah kosong manakala Tariqat dan Hakikat dengan tiada adanya Syariat adalah tiada sah”
Seorang yang beriman itu meskipun tinggi darjatnya dan dia sudah naik ke pangkat wali, maka tiada akan gugur daripa- danya undang-undang Syariat. Dia wajib melaksanakan setiap perkara yang difardhukan ke atas dirinya sepertimana yang ter-kandung dalam ucapan Dua Kalimah Syahadah.
Sesiapa yang menyangka bahawa apabila seseorang itu telah menjadi wali atau telah sampai hatinya kepada Hakikat Musyahadah akan Allah Ta`ala lalu digugurkan baginya segala undang-undang Syariat, maka sesungguhnya sangkaan yang demikian itu adalah sangkaan orang yang sesat dan ia menye-satkan pula orang lain.
Sesungguhnya Nabi-Nabi pun tiada gugur perintah Syara’ daripadanya, masakan pula wali-wali yang darjahnya lebih ren-dah daripada Nabi-Nabi ‘Alaihimus Solatu Wassalam itu sendiri.
Setelah mengetahui serba sedikit berkenaan dan kedudu-kan Syariat, Tariqat Dan Hakikat, sekarang marilah kita menge-tahui pula apakah perkara yang mesti dilakukan oleh seseorang murid itu dan sesungguhnya perkara yang tiada asing lagi bagi murid itu, terpaksalah ia mengikuti dan menghiasi dirinya dengan segala perkara undang-undang Syariat kerana dengan itu akan bercahayalah hatinya dan hilanglah kegelapan yang bertapak di jiwanya lantaran ditutupi oleh najis maksiat.
Dan ketahuilah bahawa segala rupa kedurhakaan kepada Allah Ta`ala itu adalah maksiat dan maksiat itu adalah satu kegelapan iaitu zulmah dan zulmah itu akan mengalir masuk (meresap) dan bertapak di hati. Begitulah juga dengan taat ia itu segala perkara rupa Bakti kepada Allah Ta`ala itu adalah satu cahaya yang juga dapat mengalir masuk dan bertapak dihati manusia.
Andainya cahaya Syariat sudah ada pada hati murid itu, maka hati murid itu akan bercuaca dan ketika itu amat layaklah bagi murid itu masuk dan berada di atas jalan (Tariqat) untuk menuju dan sampai kepada Hakikat (iaitu Musyahadah akan Allah Ta`ala) atau sampai kepada Allah Ta`ala.
Oleh yang demikian bolehlah difahami bahawa masuk kepada Tariqat itu adalah bererti seseorang murid itu sedang di dalam perjalanannya menuju kepada hakikat makrifat Allah Ta`ala dan sesungguhnya bagi mereka yang telah sampai hatinya dan amalan hidupnya kepada Allah Ta`ala itu baginya adalah mempunyai Tariqat (jalan) yang tersendiri. Tariqat itu ada namanya yang bermacam-macam dan berbagai-bagai lagi diantaranya ialah:
a. Ada setengah orang yang hatinya sampai kepada Allah Ta`ala dengan melalui wirid-wirid atau beribadat dengan ibadat sunat.
b. Ada setengah orang yang lain pula hatinya sampai kepada musyahadah akan Allah Ta`ala dengan menjadi khadam gurunya yakni ahli-ahli Sufi atau berguru kepada ahli-ahli sufi yang melazimkan pada babnya.
c. Setengah orang pula yang hati mereka sampai kepada Musyahadah akan Allah Ta`ala dengan berusaha bekerja menggunakan tenaga fikiran dan hasilnya peker-jaan itu diletakkan semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Ta`ala serta dimanfaatkan pula kepada yang memerlukannya.
d. Setengah orang pula hatinya sampai kepada Musyahadah akan Allah Ta`ala melalui mengajar, mendi-dik, menunjukkan manusia dengan ilmunya yang benar-benar faham diatas Aqidah, Akhlak, Pengorbanan Diri dan Harta serta membina manusia mengikut contoh Nabi Muhammad S.A.W. dalam ilmu dan amalnya baik dari segi hak-hak kehambaan mahupun hak-hak ketuhanan dan bermacam-macam lagi akan tetapi yang akhir inilah yang paling utama kata Imam Al-Ghazali Rahimahullahu Ta`ala ‘Anhu.
Orang yang termasyhur dikalangan penghuni langit dengan nama Azhima (iaitu mempunyai darjat kebesaran dan keutamaan) kerana ianya tiada ubah seperti matahari lantaran dirinya bercahaya (cerah) dan memberi cahaya kepada orang lain atau dengan kata perumpamaan yang lain ialah tiada ubah ia sepertimana kasturi lantaran dirinya sudah harum dan mengharumkan orang lain pula.

JALAN YANG DEKAT MENUJU KEPADA ALLAH TA`ALA

Oleh itu marilah kita mengetahui pula apakah jalan yang dekat (Tariqat) untuk kita sampai kepada Musyahadah akan Allah Ta`ala mengikut kaedah Ahli-Ahli Sufi yang lazim pada babnya.
Pada ghalibnya bagi seseorang itu hendaklah memper-baiki dirinya mengikut asal kejadian alam dan manusia sebagai Khalifah Allah Ta`ala diatas bumi, iaitu bermula dari permulaan noktah (tempat memulakan sesuatu) iaitu yang sempurna mukallaf serta menerima talqin ucapan Dua Kalimah Syahadah dan menfardhukan Islam keatas dirinya serta sedia ia menjaga memelihara dan mempertahankan kemulian (maruah) Agama, Diri, Keturunan, Harta Benda dan Tanah Airnya daripada segala seterunya dan seteru Allah Ta`ala.
Pada ghalibnya seseorang murid yang benar-benar men-jalani tariqat untuk menyampaikan dirinya kepada Haqiqat sana itu akan menempuh sembilan perkara, yang menjadi pokok peraturannya dan tiada dapat tiada bagi sesiapa jua yang ingin hatinya sampai kepada Musyahadah akan Allah Ta`ala perlu menempuh kesembilan-sembilan pokok peraturan ini dan sesi- apa jua yang berjaya menempuhnya insya Allah Ta`ala ia akan sampai kepada Musyahadah akan Allah Ta`ala dengan dibuka oleh Allah Ta`ala akan pintu-pintu pengertian dan diterangkan dadanya dengan cahaya Ilmu-Ilmu umpama ilmu Iman, Islam, Ihsan, Yakin, Lathoif, Israr, Makrifah, Khasyaf, Mukafahah, Karamah yang hakiki. Maka dengan itu akan nyata segala perkara-perkara yang boleh memperbaiki diri dan akhlaknya untuk menaiki tangga Musyahadah dan Muraqabah akan Allah Ta`ala bagi setiap waktu, masa dan ketika semasa hidupnya.
PERTAMA : TAUBAT

Al-Taubah tanda awal sebagai kembali dari perangai yang tercela disisi Syara’ untuk menuju kearah perangai yang terpuji. Taubat yang dimaksudkan di sini ialah dengan menunaikan segala rukun-rukun syarat yang telah ditetapkan bagi taubat itu. Andainya syarat-syarat serta rukun-rukun bagi taubat itu tidak ada, maka taubat itu hanya pada rupa sahaja dan ianya bukanlah taubat yang keluar dari hati yang putih bersih serta menolak dengan putus azam tiada kembali lagi pada dirinya segala maksiat dan kufur, maka yang tinggal pada dirinya hanyalah iman dan taat semata-mata. Taubat yang tiada menyempurnakan syarat dan rukunnya itu seolah-olah memper sendakan Allah Ta`ala malah perkara sebaliknya yang akan berlaku jika sekiranya taubat yang tiada pada menyempurnakan syarat dan rukunnya itu dimana Allah Ta`ala akan mengakibat- kan orang yang bertaubat itu sendiri akan menerima bencana daripada kecuaiannya.
Syarat dan rukun taubat Itu empat perkara:
a. Dengan Adanya Penyesalan.
(1) Menyesal di atas segala rupa apa-apa yang telah dilakukan daripada segala jenis maksiat atau dosa dan segala perkara yang menyalahi Syara’.
(2) Menyesal diatas kecuaian di dalam menunaikan perintah Allah Ta`ala.
(3) Menyesal sepenuhnya di atas masa yang lampau yang terbuang dengan sia-sia.
b. Dengan adanya keazaman (ketetapan dihati) yang putus dengan bahawa tiada mahu diulangi lagi segala maksiat atau dosa atau kedurhakaan atau kecuaiannya buat kali yang kedua.
c. Berhenti Dari Pekerjaan Maksiat. Hendaklah berhenti dari melakukan pekerjaan maksiat buat selama-lamanya pada ketika datang akan penyesalan dengan penuh azam tidak akan mengulangi lagi dan terus menunaikan segala perintah Allah Ta`ala yang diazamkan itu.
d. Lepaskan tanggungan daripada hak-hak yang bersangkutan dengan anak adam. Syarat ini hanya khas untuk dosa pekerjaan yang bersangkut dengan anak Adam sahaja sepertimana mencuri, menyamun, mengum-pat, mencela dan sebagainya. Ertinya hendaklah barang yang dicuri dan disamun itu hendaklah dikembalikan atau diganti balik kepada yang empunyanya juga hendaklah meminta maaf daripada yang empunyanya barang terse- but diatas perbuatan tercela yang pernah dilakukannya.

Ulama` telah membahagikan taubat ini kepada tiga darjah iaitu:
a. At-Taubah. Sesiapa yang bertaubat kerana takut-kan siksaan Allah Ta`ala, maka taubat tersebut adalah dikatakan Sohibu At-Taubah (Al-Taibiin).
b. Al-Inabah. Sesiapa yang bertaubat kerana berke-hendakkan kepada balasan Allah Ta`ala seperti syurga dan nikmat-nikmatnya, maka taubat tersebut adalah dikatakan Sohib Al-Inabah (Al-Munibiin).
c. Al- Awwabah. Sesiapa yang bertaubat kerana tiada takutkan siksaan dan tiada mengharapkan balasan pahala, malah taubat itu adalah semata-mata adalah kerana menunaikan hak-hak kehambaan kepada Allah Ta`ala, maka taubat tersebut adalah dinamakan Sohibu Al-Awwabah (Al-Awwabiin).
Dan banyak ayat-ayat Allah Ta`ala dan hadis yang menun- jukkan bahawa taubat ini, mendapat tempat yang utama di dalam pemerhatian Allah Ta`ala.Ini bererti bahawa kita telah masuk ke pintu keredhaannya. Dengan tertunai satu syarat untuk sampai kepada Allah Ta`ala iaitu taubat.

KEDUA : QANA’AH

Memadai atau mencukupi dengan apa yang ada, ini bukan lah bererti meninggal akan segala ikhtiar dan usaha mencari saraan hidup tetapi apa yang dimaksudkan di sini ialah mahu adanya perasaan redha dan mencukupi pada hati dan jiwa kita dan juga tiada ada keluh kesah di atas kekurangan pada kebendaan.
Sekiranya keperluan hidup agak terhimpit, maka hatinya tenang tetapi ikhtiar usahanya diteruskan berjalan seperti biasa dan tiada berperasaan mengkritik di atas qada’ dan qadar Allah Ta`ala. Hatinya juga tiada perasaan megah dengan adanya pakaian, harta, tempat kediaman, jawatan dan sebagainya.
Mencintai kekayaan, kemewahan dan jawatan kedudukan dengan serba ada adalah jauh sekali dari hati orang yang memiliki sifat qana’ah ini. Sebab itu qana’ah adalah menjadi salah satu punca untuk mencapai ketenangan jiwa iaitu perasaan yang tiada terburu-buru oleh nafsu dan iblis malahan ianya tenang sahaja. Andainya dia sudah tenang, maka mudahlah hati dan jiwanya dimasuki Nur Makrifah (Cahaya Pengenalan) sebaliknya pula jika qana’ah tiada ada pada hati seseorang itu, maka tiada ada bezanya diantara dia dengan si tamak yakni memburu dunia (Maliku Dunia).
Justeru itu haruslah ditinggalkan segala rupa amalan dan pekerjaan yang tiada mendatangkan faedah dan tiada ada pertaliannya dengan akhirat supaya dengan ini membolehkan seseorang itu sampai kepada kedudukan Musyahadah akan Allah Ta`ala.

KETIGA : ZUHUD

Ini juga bukanlah bermakna mesti meninggalkan segala harta serta daya usaha untuk saraan hidup, tetapi hakikat sebenarnya ialah tiada ia bergantung hati pada segala rupa harta kekayaan, usaha tenaga serta tiada ada pula tumpuan dengan sepenuhnya, iaitu hati tiada condong kepada yang fana bererti memiliki dan melaksanakan pekerjaan itu hanya semata-mata pemberian dan perintah dari Allah Ta`ala.
Sekiranya seseorang itu kaya dan mewah tetapi hatinya tiada bergantung dengan harta kekayaan dan kemewahan itu, maka ianya adalah seorang yang Zahid.
Tiada bergantung hati itu bukanlah bermaksud tiada mempedulikan dengan sepenuhnya malahan harta-harta ter- sebut wajib diuruskan dengan betul mengikut Syara’ dan undang-undang adat yang berkaitan dengannya.
Sekiranya seseorang itu miskin dan hatinya penuh dengan angan-angan dan daya usahanya tiada lain melainkan bertu-juan untuk mencapai kekayaan dan kemewahan dunia semata-mata, maka itu bukanlah namanya Zahid.
Zahid itu ialah urusan hati yang tiada boleh dicampur adukkan dengan urusan jasmani. Sebab itu ‘ulama mengatakan “Zahid olehmu akan dunia ini dengan menghilangkan tumpuan hati kepada kebendaan” Tiada bererti tiada ada harta barulah dinamakan Zahid kerana Nabi Allah Sulaiman bin Daud Alaihi-mussalam adalah sebagai manusia diatas muka bumi ini tetapi ia adalah antara Zahid dan Muzahidnya.
Zahid adalah sebesar-besar jalan untuk menyampaikan hati seseorang itu kepada Musyahadah akan Allah Ta`ala, sesiapa yang tiada Zahid di dunia ini, ia adalah orang yang dianggapkan seperti orang yang mabuk atau orang yang dikaramkan dilautan dan dia tiada dapat berjalan dengan betul dan tiada selamat daripada tenggelam dengan tercengang ia berkata “manakah jalan yang betul, dan manakah kapal yang dapat memberi pertolongan ini?”.
Sudah dikatakan bahawa Zahid adalah sebagai tariqat untuk kita sampai kepada Musyahadah akan Allah Ta`ala. Sepertimana kapal yang menjadi alat utama untuk kita mengambil permata di lautan yang dalam. Bagaimana jika seseorang itu hampir lemas di lautan baru ditanya pula akan kapal pada hal sebelum itu dia tidak menyediakan kapal untuk dia berjalan di lautan menuju kesana atau untuk keselamatan bagi menempuh gelombang lautan.

Zahid mempunyai beberapa syarat dan tanda iaitu:
a. Bersedia memaaf kepada manusia yang berlaku kasar terhadapnya lantaran mereka tiada mengetahui akan hukum Syara’.
b. Tiada menyakiti mereka dan tiada juga mencela di atas kejahilan mereka itu.
c. Putus harap yakni tiada berharap kepada pemberian manusia atau dengan lain perkataan ialah tiada mengharapkan ihsan (belas kasihan) dari orang lain.
d. Murah yakni selalu menderma dan selalu memberi pertolongan dengan apa saja yang ada padanya seperti harta benda, tenaga, fikiran dan sebagainya.
Andainya kita telah melakukan keempat-empat perkara tersebut, maka kita akan sejahtera daripada kebinasaan dan akan dikasihi disisi manusia serta diangkat disisi Allah Ta`ala.

KEEMPAT : BELAJAR ILMU SYARAK

Belajar ilmu syara’ juga adalah merupakan salah satu daripada sembilan perkara yang mesti dilalui.Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah tiga perkara iaitu:
a. Ilmu Yang Memperbetulkan Ibadat – Feqah.
b. Ilmu Yang Memperbetulkan I’tiqad – Usuluddin.
c. Ilmu yang memperbetulkan Akhlak dan memperbaiki hati serta pengorbanan (Jihad) - Tasauf Dan Sufi
Sesiapa juga yang beramal dengan tiada ilmu, maka amalannya ditolak dan tiada diterima sama sekali. Oleh itu perlu sekali bagi seseorang itu mengetahui akan ketiga-tiga ilmu yang tersebut dan perlulah ia menjadi murid kepada mana-mana guru yang ahli pada babnya. Dengan yang demikian dapatlah ia mengetahui akan sempadan dan tauladannya pada membicarakan baik dan jahat dalam ilmu dan amal dalam kehidupan sesama manusia dan di sisi Allah Ta`ala supaya setiap amalannya diterima menjadi amalan yang soleh.
Oleh itu setiap murid hendaklah yakin bahawa agama Islam ialah suatu agama khusus dari Allah Ta`ala yang diturunkan kepada seluruh manusia daripada Nabi Adam sampai hari kiamat melalui Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihimus solatu wassalam dengan disertakan kitab-kitab panduan.
Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W. iaitu Nabi akhir zaman. Islam bukanlah agama ciptaan manusia atau kebijaksanaan pemikiran manusia. Dan apabila sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad S.A.W., Agama Islam dikembangkan melalui ucapan Dua Kalimah Syahadah sebagai batas perbezaan diantara orang yang sudah menerima dan beramal dengan agama Islam dengan orang yang tiada menerima dan beramal dengan agama Islam.
Sebab itu menjadi khilaf pada ulama di dalam menetapkan hukum ke atas manusia Islam yang apabila sampai had taklif Syara’ bagi manusia lelaki dan perempuan maka diwajibkan mengucapkan Dua Kalimah Syahadah sekali seumur hidup bagi menfardhukan Islam ke atas dirinya. Selain dari itu adalah menjadi sunnah mengucap Dua Kalimah Syahadah pada mana-mana waktu walau beberapa banyak sekalipun kecuali di dalam solat dan dikala seseorang itu menjadi murtad.
Sebab itu telah menjadi peraturan mana-mana murid yang ingin menjalani tariqat hendaklah ia belajar dan mempelajari akan Ilmu Syara’ Iaitu Feqah, Tauhid dan Tasauf dimana sekarang ini telah berlaku kepincangan di dalam masyarakat manusia yang diperakui Muslim di dalam perkara pokok ilmu dan amal yang berkaitan dengan Aqidah, Syariat, Akhlak Pengorbanan Diri dan Harta adalah berpunca dari kehilangan permata ilmu (dikalangan Guru-Guru yang Mursyid mengikut Tobaqat Sufiyyah Susunan Auliya’ Ma’dudin) semenjak berakhirnya pemerintahan Khalifah Uthmaniah dan kerajaan Melayu Islam Asia Tenggara. Oleh itu adalah menjadi hak kepada setiap murid yang hendak menjalani jalan Tariqat, mestilah berada kekal di dalam Aqidah, Syariat, Akhlak, Pengorbanan Diri dan Harta di atas aliran Ahli Sunnah di semua tempat, waktu dan masa selari dengan kedudukan manusia salaf dan manusia khalaf.

KELIMA : MENGHORMATI SUNNAH NABI MUHAMMAD S.A.W.

Iaitu mengikut menjaga adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. dan menjadikan Uswatun Hasanah, Rahmatan Lil ‘Alamin, Makarimul Akhlak, Khuluqil ‘Adzhim itu sebagai contoh dan tauladan samada di dalam perkataan, perbuatan, iktiqad bagi setiap pekerjaan dan kelakuan bagi orang Muslim (murid) itu di semua tempat, masa dan zaman.
Adalah bagi semua keadaan Ahli-Ahli Sufi Muktabar itu memang meniru atau mencontohi seratus peratus (100%) akan akhlak Nabi Muhammad S.A.W. samada zahir sepertimana memperbaiki solat, bersedekah, berzikir, dan batin pula bersifat dengan sifat yang terpuji sepertimana akhlaknya yang berbimbang dengan melakukan dosa maka sentiasa baginya itu Taubat, Qana’ah, Zahid, Tawakkal, Ikhlas, Uzlah dan sebagainya daripada perangai atau sifat yang terpuji, yang menjadi tanda kehambaan dirinya kepada Allah Ta`ala semata-mata.

KEENAM : TAWAKKAL

Tawakkal adalah satu perkataan yang memberi erti, Penyerahan Atau Menyerah. Didalam erti kata yang lain berpegang teguh kepada Allah dan tiada kepada yang lain, serta menghapuskan perasaan hati yang memandang dirinya jua yang mentadbirkan sesuatu, tawakkal ini juga bukanlah bererti terpaksa meninggalkan segala ikhtiar usaha bahkan mesti bekerja dan berusaha, kemudian segala pekerjaan ikhtiar usaha itu disandarkan kepada Allah Ta`ala.
Suatu masa Saidina Umar Al-Khattab R.A. masuk ke dalam masjid, disana beliau mendapati beberapa orang manu-sia yang sedang asyik berzikir sedangkan mereka itu mempu-nyai keluarga atau isteri dan tanggungan, lalu Saidina Umar berkata “apakah kamu semua tiada bekerja dan apakah yang kamu lakukan untuk saraan ahli-ahli keluarga kamu? Apakah kamu semua bertawakkal seperti ini? Ingatlah kamu, bahawa langit tiada berhujankan emas”.
Sahl bin Abdullah r.a. pernah berkata “bahawa tawakkal itu adalah kelakuan Rasullullah S.A.W. dan berusaha ikhtiar itu adalah sunnahnya”. Membuat persediaan dan menyimpan makanan untuk hari-hari depan tiadalah merosakkan tawakkal kerana Nabi Muhammad S.A.W. sendiri pernah menyimpan makanan untuk anak isteri buat masa setahun pada hal Rasullullah S.A.W. adalah penghulu atau ketua bagi orang-orang yang bertawakkal. Ringkasnya disini ialah tawakkal adalah kerja hati dan sesiapa juga yang hatinya telah sampai kepada darjat tawakkal, maka dia tiada akan dijejaskan oleh banyak harta dan kuat ikhtiar usaha.

KETUJUH : IKHLAS

Ertinya Kebersihan Hati. Ia juga menjadi salah satu daripada rukun yang paling besar daripada segala kerja yang bersangkut paut dengan hati bagi segala jenis ibadat samada zahir ataupun batin adalah berpusing di sekitarnya. Ia juga sebagai hakim bagi menentukan amalan itu diterima ataupun tiada diterima.
Pernah suatu ketika Abu Zar r.a. bertanya kepada Rasullullah S.A.W. tentang ikhlas lalu beliau menjawab “sabarlah, nanti saya akan bertanya kepada Jibril a.s. apa itu ikhlas,” kemudian Jibril a.s. menjawab nanti dia akan bertanya kepada Mikail a.s. dahulu, lalu Jibril a.s. bertanya kepada Mikail a.s., maka Mikail a.s. menjawab pula nanti ia akan bertanya sendiri kepada Allah Ta`ala tentang perkara tersebut, lalu Mikail a.s. bertanya kepada Allah Ta`ala dan Allah Ta`ala berfirman dengan mafhumnya “ikhlas adalah satu rahsia daripada beberapa rahsiaku dan aku berikan kepada sesiapa yang aku mahu!”.

Maka dari sini tahulah kita bahawa ikhlas ini tiada dapat dicapai melainkan berbanyak-banyak berdoa kepada Allah Ta`ala dengan meminta supaya dikurniakan kepada kita di samping menunaikan syarat-syarat untuk mencapainya seperti melazimkan bersedekah dengan bersunyi-sunyi tiada di hadapan khalayak ramai, begitu juga dengan solat sunat dan lain-lain lagi. Selain dari itu, kita tiada beria-ia menjadi diri kita sebagai seorang yang ikhlas kerana ikhlas itu adalah kerja hati dan kalau ia adalah kerja hati, maka sudah tentu ia tiada dapat dibuat atau dipisahkan dengan secara zahir. Oleh itu, untuk mencapai maqam ikhlas, hendaklah kita meminta akan perto-longan dari Allah Ta`ala banyak-banyak serta melazimkan akan syarat-syaratnya.
Satu perkara yang menjadi pertentangan yang paling hebat sekali bagi ikhlas itu ialah riya’. Dia adalah sebesar-besar penyakit yang menggugurkan akan pahala amalan dan merosak binasakannya. Riya’ adalah kemahuan hati sese-orang itu kepada pangkat dan kebesaran disisi manusia dengan menggunakan akhirat seperti solat, bersedekah, mem-baca Al-Quran dan sebagainya atau berkehendakkan kepada kepujian manakala bersedekah pula hatinya berkehendakkan supaya ia dikatakan pemurah dan begitulah seterusnya. Oleh itu penyakit riya’ ini perlu diawasi secukupnya. Kalau tiada maka segala amalan akan menjadi sia-sia dan percuma di samping itu hati akan bertambah jauh dengan Allah Ta`ala.
Fudhail bin ‘Iyadh pernah berkata “beramal kerana manusia adalah syirik dan beramal kerananya juga adalah riya’. Sementara ikhlas pula ialah beramal ataupun tiada adalah semata-mata suruhan Allah Ta`ala dan perintah Allah Ta`ala dan hanya kerana Allah Ta`ala”
.

KELAPAN : UZLAH


Uzlah ialah mengasingkan diri dari manusia banyak kera-na makhluk pada ghalibnya menjadi batu penghalang untuk sampai kepada Allah Ta`ala bukan itu saja bahkan ianya menjadi penjenayah kearah kebinasaan dan kejahatan.

Ya! Harus diketahui bahawa manusia di dalam perkara uzlah ini ada banyak peringkat iaitu:

a. Peringkat yang pertama.
(1) Iaitu manusia yang tiada berhajat kepada orang lain dan orang lain pun tiada berhajat kepadanya lantaran ianya bukan orang yang betul-betul mahir yang dapat memimpin dan mengajar manusia tetapi ianya bukanlah seorang yang jahil yang tiada dapat membetulkan dirinya malahan ianya seorang manu-sia yang dapat berdikari atau lain perkataan ia adalah manusia yang dapat masuk dan mengawasi diri dari gangguan nafsu dan tipu daya syaitan.
(2) Maka manusia ini adalah lebih aula bagi mengasingkan dirinya dari manusia (uzlah) hanya ia perlu beruzlah beberapa perkara sahaja seperti jumaat, jama’ah, haji, tempat belajar dan seba-gainya. Itupun sekiranya tiada menjadi gangguan ke atas dirinya, maka haruslah baginya untuk mendiami di tempat yang tiada diwajibkan baginya perkara-perkara yang tersebut itu seperti di puncak bukit, di dalam gua atau di hutan belantara.
(3) Tetapi manusia seperti ini jarang sekali yang kita dapati didalam satu-satu negeri yang beruzlah secara berseorangan, pendek kata manusia umpama ini satu pun sukar untuk ditemui dan sekiranya ada, tiada usahlah dicaci dan dicela akan dia serta jangan pula dilemparkan fitnah dan tuduhan seperti ianya sudah menyimpang dari ajaran agama Islam. Islam tiada membenarkan kita berbuat demikian kerana uzlah dalam Islam itu banyak peringkat.
(4) Selain dari itu Islam ada memberi kemudahan kepada orang ini tambahan pula amat sukar hendak menemui orang yang beruzlah dengan cara begini, jadi mengapa kita menyusahkan sangat terhadapnya dan lagi pun ianya tiada mengganggu sesiapa. Lebih baiklah kita sebagai orang Islam membicarakan akan perkara-perkara asas dalam ajaran agama Islam dalam ilmu dan amalan harian kita serta mengajak kepada orang-orang yang sentiasa berbincang perkara-perkara agama di kedai-kedai kopi atau di kelab-kelab dan lain-lain lagi daripada segala perkara yang melanggar Syara’ atau Syariat Islam, sebe-narnya kumpulan inilah yang menjadi pengganggu masyarakat dan ketenteraman awam dan seba-gainya. Masya Allah apakah yang akan terjadi sekiranya orang-orang banyak yang mengaku yang dirinya Islam dan menganggap dirinya sebagai pemimpin, guru-guru, Tuk guru atau ustaz yang mengasuh penyokongnya kepada perjuangan Islam yang suka mengkritik kepada orang yang dianggap baik dan sebaliknya memuji kepada orang yang dilaknat oleh Allah Ta`ala.

b. Peringkat yang kedua. Iaitu manusia yang berhajat kepada orang lain disebabkan beliau jahil misalnya atau pun ada urusan dalam perkara yang bersangkutan dengan tanggungan dalam kehidupan dan lain-lain lagi, maka manusia ini tiada boleh uzlah seperti orang yang pertama tadi dan dia dituntut supaya bergaul dengan guru-guru dan menghormati tempat belajar yang boleh membawa akan dirinya mendekati Allah Ta`ala serta hendaklah beruzlah diri daripada orang yang dilaknat oleh Allah Ta`ala.

c. Peringkat yang ketiga.
(1) Iaitu manusia yang diperlukan oleh orang yang lain dari segi tenaganya, fikirannya dan ilmunya serta bertujuan mengajar akan dirinya, manusia ini tiada boleh uzlah seperti manusia yang pertama dan kedua tadi akan tetapi ia mesti beruzlah secara rohani iaitu kira bicara, tukar pendapat dan pergaulannya dibo-lehkan sesama manusia lain tetapi hatinya itu mesti beruzlah daripada mereka itu (orang yang dilaknat oleh Allah Ta`ala). Inilah yang dikatakan uzlah hati.
(2) Uzlah hati ialah sentiasa merenung lemah lem-but kepada Allah Ta`ala pada setiap masa dan tempat. Manusia jenis ini jika kita lihat pada zahirnya bersama-sama manusia yang lain pada suatu perkara yang berkaitan dengannya serta perkara yang tidak berkaitan dengannya.Tiada ada sebenar- nya pada hakikat orang ini ianya sedang beruzlah dan inilah darjat uzlah yang paling baik dan bagus sekali. Sekiranya uzlah ini kita telah memasukinya, maka pasti benar kita akan dibawa ke hadrat Allah Ta`ala dan disana kita akan dapat menikmati Mukasyafah dan Musyahadah Uluhiyah dan Rububiyah.

d. Peringkat yang keempat. Iaitu uzlah yang ketika rosak binasa oleh keadaan dan masa. Orang ini adalah
orang dari jenis ketiga juga yakni dia Berilmu, Mahir, Zahid, Wara’ dan segala daya usahanya habis ditumpukan untuk mengajak manusia dengan memberi penerangan, menasihati supaya mematuhi Syariat dan undang-undang Allah Ta`ala dan mengikuti Rasullullah S.A.W. akan tetapi, segala daya usahanya, nasihatnya tiada lagi dipakai sebaliknya difitnah, dicemuh, dikata dan dicaci oleh masyarakat, di kedai-kedai kopi disihirkan dan terkadang-kadang pula menerima ancaman bagi keselamatan jiwanya, maka dikala itu wajarlah ia beruzlah dengan rohani dan jasmani sekali dan tempat uzlah itu dikira apa yang mendapat keselamatan agamanya seperti tempat yang terasing diri dari manusia yang jenis terkutuk itu dimana tempat yang dikira munasabah. Oleh itu marilah kita masuk kepada garisan yang terakhir jika seseorang murid itu mahu sampai kepada Allah Ta`ala.
KESEMBILAN : HIFZUL AUQAAT
Iaitu Menjaga Masa. Ya! Pokok pangkal dari uzlah tadi ialah menjaga masa iaitu beberapa banyak masa yang telah kita buang dengan percuma. Iaitu kosong, sekiranya sekadar kosong sahaja tiada mengapa lagi akan tetapi sekiranya masa yang kosong itu tiada diisi dengan amalan soleh, sudah tentulah dipenuhi pula dengan berbagai-bagai maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Ta`ala. Sekiranya begitu, adalah amat rugi dan paling rugi sekali.
Sekiranya kita (murid) berusaha melatih diri kita supaya memenuhi masa itu dengan taat, maka kejayaan yang akan kita capai. Justeru itu perkataan sia-sia tiada perlu dilafazkan, pekerjaan mungkar mesti dijauhi, bergebang-gebang kosong tiada usah dihampiri dan beribadat mestilah dilazimi.
Ya! Mesti beribadat setiap nafas dan saat ini bukanlah bererti mesti melazimi berada diatas tikar solat sahaja. Solat lepas satu satu pula, sebaliknya beribadat yang dimaksudkan disini ialah segala rupa pekerjaan dan tutur kata. Serta tingkah laku harian mesti dilakukan kerana Allah Ta`ala semata-mata, tiada keluar dari garis Syarak, dan tiada lalai dari mengingati akan Allah Ta`ala.
Sekiranya kita solat maka solatlah kerana Alah Ta`ala. Sekiranya berehat untuk memberi keringanan kepada tubuh badan kita supaya dapat beribadat kepada Allah Ta`ala. Sekiranya kita bekerja, maka pekerjaan itu bukan untuk mencari kemewahan dan kemegahan tetapi untuk menunaikan perintah Allah Ta`ala dengan mencari hak-hak saraan kehidu-pan sepertimana yang diamanahkan oleh Allah Ta`ala.
Hasilnya ialah kesemua daripada Allah Ta`ala, kepada Allah Ta`ala, dengan Allah Ta`ala dan kerana Allah Ta`ala. Sebab itu ahli-ahli Sufi pernah berkata:
“Semua perkara yang dikerjakan dan semua perkataan yang dilafazkan oleh mereka adalah ibadat, satu pun tiada menjadi sia-sia dan percuma lantaran apa yang mereka sandarkan ialah kepada Allah Ta`ala, maka segala-galanya menjadi akhirat, maka dunia ini mereka dapat percuma”.
Oleh itu apa yang dikatakan oleh mereka (ahli Sufi) memanglah betul, kerana cubalah kita perhatikan satu misal.
Kita berbendang atau menoreh getah, di samping itu juga kita membuat apa-apa pekerjaan lain, maka hasil padi yang dapat dari bendang ataupun susu getah dari kebun getah dan lain-lain pekerjaan seumpamanya tiada payah untuk menjadi niat untuk kita dapat akan dia. Telah fahamlah kita apabila sampai masanya untuk menuai padi atau mengumpulkan susu getah berkenaan nescaya kita akan dapat akan dia.
Hanya yang perlu kita niat “aku melakukan pekerjaan ini kerana Allah Ta`ala sebagaimana yang diamanahkan kepada aku semata-mata atau yang difardhukan keatas diri aku”. Sudah cukup dengan demikian itu, maka terjama’ahlah kita kedalam golongan mereka yang telah menjaga masa.
Akan tetapi perlulah diingatkan bahawa pekerjaan dan perkataan yang diiktibarkan sebagai ibadat itu ialah selama-lamanya ianya tiada bercanggah dengan Syariat Allah Ta`ala. Sekiranya bercanggah dan diniatkan kerana Allah Ta`ala, makaitu adalah bersandar kepada Allah Ta`ala pula namanya seper-timana melakukan perkara-perkara yang haram atau makruh atau pun perkara yang harus dikerjakan akan tetapi tiada men-jaga masa hingga luput atau lupa akan hak-hak yang wajib tiada bererti jika kita bekerja dengan niat menunaikan suruhan Allah Ta`ala mencari rezeki untuk saraan hidup dan sebagainya pada hal amanah dari Allah Ta`ala daripada segala hak-hak yang wajib, umpamanya solat dicuaikan atau dita’khirkan hingga habis waktunya.
Orang ini apabila dikemukakan soalan kepadanya maka tiada lain jawapannya melainkan ianya berkata “kerja yang dilakukan itupun wajib juga sekiranya berlaku sepertimana yang tersebut itu”. Bererti orang yang seperti ini bukanlah ianya mahu menghampiri Allah Ta`ala namanya dan bukanlah menjalani diri untuk sampai kepada Allah Ta`ala akan tetapi ianya berusaha untu membuat hijab (tertutup) diantaranya dan diantara Allah Ta`ala.
Ingatlah kepada firman Allah Ta`ala di dalam Al-Quran yang berbunyi:
َن اًقْزِر َكُلَئْسَن لا اَهْيَلَع َرْبِطْصاَو ِةَوَلَّصلاِب َكَلْهَأُرُمْأَوْحَن ُنْرُز َكُقىَوْقَّتلِل ُةَبِقَعلاَو
Surah Taha ayat ١32
Mafhumnya:
“Dan perintahkanlah keluarga kamu serta umatmu mengerjakan solat dan hendaklah engkau tekun dan bersabar dalam menunaikannya. Kami tiada meminta rezeki darimu bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Ya! Sekiranya kita menginsafi hakikat ini, maka dengan penuh kesabaran kesyukuran dan ketenangan jiwa, kita mendi-rikan solat, dan melaksanakan urusan pekerjaan kita sebagai ibadah kepada Allah Ta`ala dengan dada yang lapang dan jiwa yang penuh dengan perasaan khusyu’ serta tawadu’ kepada Allah S.W.T. kita menghadapi Allah Ta`ala bermunajat terus menerus diantaranya dan diantara murid, maka disana kita akan dapat mutiara ditengah mata yang sangat-sangat besar nilainya iaitu Mukasyafah, Munadharah, Musyahadah dan Makrifah serta lain-lain lagi yang berada pada garisan hakikat sana.ISTILAH-ISTILAH SUFI.

Dan setengah daripada istilah Sufi itu adalah seperti berikut.
1. Al-Ittishal – Yakni berhubung ‘Nur Ittishal’ itu ‘mukasyafah hati’ dan ‘musyahadah sir’ kata setengah mereka itu ‘Ittishal’ tiada memandang hamba akan yang lain daripada Allah SWT yang menjadi akan dia, dan tiada berhubung rahsianya itu dengan lintasannya bagi yang lain daripada Allah SWT jua.
2. Wusul ilallah – Yakni setengah daripada istilah mereka itu sampai kepada Allah, Murad daripada sampai kepada Allah itu sampai kepada mengenalnya, yakni mengenal akan tiada yang berbuat, berlaku pada ‘kaun’ ini yang mempunyai sifat dan maujud melainkan Allah dengan ‘zauq’ dan ‘wujdan’ tiada dengan ‘dalil’ dan ‘burhan’.
3. Muraqabah – iaitu mengekalkan pengetahuan hamba dengan Allah SWT, melihatnya atas sekalian kelakuannya, atau dikatakan erti muraqabah itu, iaitu menfanakan hamba akan Af’alNya, sifatNya dan zatNya didalam Af’al Allah Shifatnya dan ZatNya.
4. Musyahadah – iaitu melihat akan Allah SWT yang sebenarnya didalam tiap-tiap ‘zarrah’ dari ‘zaratul wujud’ ini, serta disucikan daripada barang yang tak patut dengan kebesarannya.
5. Syuhud – iaitu melihat ‘Haq’ dengan ‘Haq’.
6. Tajalli – iaitu barang yang dibukakan bagi hati orang yang ‘salik’ daripada beberapa Nur yang datang daripada Ghaib, jika dari zatNya dengan tiada ‘I’tibar Shifat’ dinamakan ‘Tajalli Zat’, jika daripada Shifat dinamakan ‘Tajalli Shifat’, jika daripada ‘Af’al’ dinamakan Tajalli Af’al maka ‘Tajalli Asma’ itu, iaitu barang yang dibukakan bagi yang salik setengah daripada ‘asma’ Allah Ta`ala. Maka jadi hilang ‘salik’ itu dibawah ‘Nur’ demikian “Isim” itu sekira-kira jadilah apabila diseru oleh ‘Haq’ dengan demikian ‘isim’ nescaya disahut oleh orang yang di salik itu, “tajalli Shifat” itu barang yang dibuka oleh Allah SWT satu Shifat daripadanya bagi hati orang yang ‘salik’ (murid). Adalah yang demikian itu kemudian daripada Fana’ Shifatnya umpamanya jika Tajalli Allah Ta`ala dengan ‘shifat sama’ maka jadilah orang yang ‘Salik’ itu mendengar daripada sekalian yang ‘maujud’ yang bersuara seperti binatang dan yang tidak bersuara seperti kayu, batu dan lainnya. ‘Tajalli Af`al’ itu, iaitu barang yang dibuka oleh Allah bagi hati Salik daripada Af’al Allah Ta`ala sekira-kira dilihat sekalian perkara itu berlaku dengan Qudrat Allah Ta`ala. Ialah yang menggerakkan dan mendiamkan akan sebagai shuhud yang ‘Khali’ yakni sunyi lagi ‘zauqi’ tidak mengetahui melainkan ahlinya.
“Maka di sinilah tempat tergelincir orang yang salik kerana ia menafikan perbuatannya sekali-kali. Maka hendaklah sangat-sangat memegang akan syariat.”
7. Isyq – iaitu cita-cita hati kepada mendapat kekasihnya.
8. Mahabbah – iaitu cenderung hati kepada mendapat keelokkan”Hadrat Ketuhanan”.
9. Haal – iaitu barang yang datang atas hati orang yang salik daripada suka atau duka atau hebat, jika pergi-datang tiada tetap dengan tiada diperbuatnya dan tiada diusahakannya dinamakan ‘Haal’, jika kekal jadilah tabiatnya dinamakan ‘Maqam’ maka ‘Haal’ itu pemberian dan ‘Maqam’ itu dengan diusahakan.
10. Ilmu Yakin – iaitu ilmu yang hasil dengan ‘dalil’ dan ‘aqal’.
11. Ainul Yakin – iaitu pengetahuan yang dihasil dengan dilihatnya.
12. Haqqul Yakin - iaitu ‘Fana’ sifat hamba pada Tuhan dan ‘Baqa’ dengannya.
13. Ath-Thamsu – Iaitu hilang, yakni hapus segala tanda sekalian pada sifat Allah, iaitu satu bagi daripada ‘Fana’.
14 Al-Jam`u – iaitu ‘Syuhud’ akan segala perkara dengan Allah Ta`ala dan melepaskan dirinya daripada daya dan upaya kepada Allah Ta`ala.
15. Jami`ul Jami` - iaitu memfanakan akan dirinya, dan segala akuan tiada ada melainkan Allah Ta`ala iaitu yang dinamakan “Martabat Ahadiyah”,
16. Al-Gharaqul Awwal – iaitu hal ‘salik’ melihat akan makhluk terdinding daripada ‘Haq’ maka tiada ia melihat melainkan makhluk jua.
17. Al-Gharaquts Tsani – iaitu hal orang yang ‘muntahi’ melihat berdiri sekalian makhluk dengan ‘haq’ dan melihat ia akan ‘wahdah’ pada ‘kastrah’, dan melihat pula ‘kastrah’ pada ‘wahdah’ tiada mendinding salah suatu daripada lainnya.
18. Tajrid – iaitu sunyi hati daripada yang lain dan segala akuan pada hatinya dan ‘sirr’nya.
19. Taqwa – iaitu menjauhkan daripada tiap-tiap yang berdosa daripada perbuatan dan mengekalkan suruhannya. Iaitu orang yang awam dan taqwa orang yang ‘khawash’ itu menyucikan hati daripada tiap-tiap yang membimbingkan selain daripada Allah.
20. Himmah – iaitu berhadap hati dengan segala kuatnya yang ‘Ruhaniyi’ kepada yang sebenar supaya hasil ‘kamal’ baginya atau bagi yang lainnya.
21. Ikhlash – iaitu disamakan perbuatan pada zahirnya dan batinnya, atau menunggalkan ‘Haq Subhanahuwata`ala’ pada mengerjakan taat, atau menyucikan hati daripada melihat akan dayanya dan upayanya.
22. Shidq – iaitu disamakan zahir dan batin atau dikatakan: “Dibenarkan qashadnya serta Tuhannya, tiada dihiraunya barang yang datang daripada kecelaan daripada makhluk”.
23. Al Haibah – iaitu membesarkan haq Ta`ala dengan menghinakan makhluk pada matanya, dan demikian ‘Ta`zhim’, iaitu dengan membesarkan ‘Haq Ta`ala’ dengan menghinakan makhluk.
24. Munajah – iaitu berkata-kata sirr tatkala jernih hati serta Tuhan raja yang amat keras.
25. Shalih – iaitu berdiri dengan sekalian “huququllah” dan hak-hak hamba, senantiasa atas mengerjakan taat dan menjauhkan segala tegah serta memutuskan nafsu didalam keinginannya.
26. Wali – iaitu mereka yang diperintahkan segala pekerjaannya. Dan alamat wali itu, mereka yang lemah lembut lidahnya, baik perangainya, manis mukanya, murah nafsunya, sedikit perbantahannya, menerima keuzuran orang yang salah kepadanya, dan seumpama kasih sayang atas segala makhluk Allah, kata Muhammad anak Sahal anak Atha’ Rahimahullah Ta`ala: “alamat wali itu empat perkara:
a. Pertama : memelihara Sirr antaranya dan antara Allah Ta`ala.
b. Kedua : memelihara segala anggota pada barang yang diantaranya dan antara suruhan Allah Ta`ala.
c. Ketiga : menanggung kesakitan barang yang dian-taranya dan diantara segala makhluk Allah Ta`ala.
d. Keempat : Meraikan segala makhluk atas kadar bersalah-salahan aqal antara mereka itu.”
27. Al-Tashawaf - iaitu berhenti serta adab syariat yang zahir dan batin. Maka ia melihat akan hukumnya daripada zahirnya didalam batinnya, yang batinnya pada zahirnya. Maka shahih daripada dua hukum itu, sempurna yang tidak sempurna kemudian daripadanya atau dikata: “Jernih zahir daripada dosa dan jernih batin daripada aghtar”.
28. Ash-Syariah - iaitu mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah Ta`ala dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah.
29. Asyid dan Masyuq – iaitu yang dimaksud dengan ‘Asyid itu iaitu seperti umpama yang menilik cermin, yang dimaksud dengan ‘ma`shuq’ iaitu rupa yang kelihatan dalam cermin, maka menilik cermin itu iaitu umpama zat Allah. Cermin yang jernih itu, iaitu ‘A`yan Tsabitah’. Rupa yang kelihatan dalam cermin itu ‘Wujud Idhafi’ ialah yang diberahikan (yang dicintai, Pen: ) oleh ‘A’yan Tsabitah’.
30. A`yan Tsabitah – iaitu ibarat daripada haqiqat segala asyya (bahagian-bahagian, Pen: ) Pada martabat ilmu. Sekali-kali tidak ‘maujud’, tetapi adalah ia ‘ma’dum’ yang tsabit didalam ‘ilmu Haq Ta`ala’. Sekali-kali ia tiada keluar jadi ‘A`yan Kairiyah’, tiada zahir jadi ‘wujud aini’ tetapi adalah ia kekal atas halnya didalam ‘buthun’, iaitu ‘Syuun Zat’ yang nyata pada mertabat Wahdah dari kerana adalah ‘buthun’ itu ‘zatiyi’ baginya. Dan yang zhahir jadi ‘A`yan Khariyah’ itu segala hukumnya, atsarnya dan lawazimnya sengan sebab wujud Haq Ta`ala, dari kerana tiada dari sana wujud, hanya wujud Haq Ta`ala.
31. A’yan Khairijiyah dan Ilbas – iaitu barang yang ta`alluq oleh lafaz ‘kun’ dinamakan ‘Alam’, dinamakan pula ‘Zhilluts Thani’, ‘Ka-inat’ pula namanya, ‘Maujudat’ pun namanya, dan ‘Makhluq’ pun namanya.
32. Huwiyah – iaitu Zat Nya yang semata-mata dengan sekira-kira zat jua, tiada dii`tibar dengan shifat dan tiada dii`tibarkan pula dengan tiada shifat. Dinamakan pula ‘Haqiqatul Haqaiq’. Jika ia dii`ktibarkan ia sunyi daripada segala shifat yang lebih atas zat dinamakan ‘Ahadiah’ dan dinamakan ‘Al-`Ama’ pula. Jika dii`ktibarkan bershifat dengan segala ‘Shifat Kamalat’ maka dinamakan ‘Wahidiyah dan ‘Ilahiyah’. Segala shifat Tuhan itu jika ta`alluq dengan kasih sayang dan rahmat dinamakan dengan ‘Shifat Jamal’”. Atau bergantung ia dengan ‘Qahhar’Nya dinamakan ‘Jalal’.
33. Sakrah dan Shahwun – iaitu Sakrah itu mengeras atas halnya. Yakni mengeras atasnya ‘mabuk’ kerana ingat kepada kekasihnya. Shahwun itu kembali ia kepada halnya, yakni kepada mendirikan pada `ubudiyah.
34. Mahwun dan Itsbat, Mahwun – iaitu hilang segala shifat dirinya. Itsbat itu menyabitkan barang yang didatangkan atasnya daripada segala bekas kasih.
35. Murid dan Murad – Murid itu iaitu salik yang berkehendak. Murad itu Yang dikehendaki, iaitu Allah Ta`ala.
36. Ilmu Laduni – iaitu ilmu yang hasil dengan tiada diusaha. Ilmu daripada Allah kepada HambaNya `Arifin.
37. Tauhid – iaitu mengesakan Allah pada wujudNya. Adalah bagiNya empat bahagian.
a. Pertama : Tauhid Uluhiyah.
b. Kedua : Tauhid Af`al.
c. Ketiga : Tauhid Shifat.
d. Keempat : Tauhid Zat.
Tauhid Uluhiyah itu mengesakan Allah pada ketuhananNya. Tauhid Af`al itu mengesakan Allah pada perbuatanNya. Yakni dialah yang berbuat dan melakukan pada ‘kaun’ ini dengan zauq dan wijdan.
Tauhid Shifat itu, iaitu mengesakan sifat bagi Allah. Yakni tiada yang hidup, tiada yang `alim, tiada yang kuasa, melainkan Allah Ta`ala. Hilang daripadanya segala shifat dirinya, daya dan upaya dirinya.
Tauhid Zat itu, iaitu tiada ada maujud melainkan Allah. Tiada dilihat akan wujud yang lain daripada wujudNya. Tiada dilihat wujud dirinya, dan tiada dilihat adamnya.
Kata Syeikh Abu Mawahib Muhammad Zainal Abidin Ibni Muhammad Al-Ghamari Rahimahullah Ta`ala didalam kitabnya yang bernama ‘Minahul Ilahiyah’. Bermula tauhid itu empat martabat:
(1) Pertama : للها لاا هلالا serta lalai daripadanya atau serta mengengkarinya, seperti tauhid orang yang munafiq.
(2) Kedua : Tauhid segala `Awamul Muslimin, iaitu menyebut, للها لاا هلالا serta membenarkan pada hatinya akan yang demikian itu.
(3) Ketiga : Tauhid orang ‘Muqarrabin’ iaitu jalan kasyaf dengan perantaraan “Nurul Haq”. Seperti, ia melihat akan segala perkara itu keluar sekaliannya dari Allah Ta`ala dengan halnya.
(4) Keempat : Tauhid ‘Khawashul Khawash’ iaitu bahawa tiada dilihatnya pada wujud ini melainkan Tuhan yang Esa. Dinamakan ‘Ahlush Shufi’, ‘fana’ didalam tauhid. Tiada dilihat akan dirinya sebab melihat akan Tuhannya. Dan inilah Sehingga–hingga nya didalam ‘Ilmu Kasyaf’, iaitu ‘Musyahadah orang yang Shiddiqin’.
KHATIMAH

Ketahui olehmu!
Setengah daripada yang terdapat tiada bagi orang yang murid, yang ia hendak berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta`ala, jalan Ahlullah, iaitu bahawa hendaklah melazimkan diri dengan “Adab syari`at” Nabi kita Muhammad saw. Yakni memelihara segala perkara yang disuruh dan yang ditegah. Kemudian maka masuk ia pada “Tariqat Nabi Kita Shallallahu ‘alaihi wa sallam”, yakni mengikut akan jalan yang dikerjakan oleh nabi daripada amal, atas sekuasa-kuasanya. Tiadalah maqam yang terlebih daripada mengikut Nabi SAW pada perbuatannya, tegahnya, kelakuannya dan perangainya. Tiada dapat sampai kepada Allah melainkan mengikut Nabi kita SAW kerana ialah Arifin, yakni mengetahui dengan barang yang terlebih afdhal, terlebih kasih bagi Allah, barang yang menghampirkan dirinya kepada Allah, dan kepada ridha Nya. Sesungguhnya telah berjalan ia dengan Dia bagi dirinya (dengan) demikian jalan itu. Barangsiapa mengikut akan dia padanya, maka tiada maqam yang terlebih afdhal daripada maqamnya. Setengah daripadanya dapat kasih Allah Ta`ala seperti firman Allah Ta`ala didalam surah Al-Imran ayat 31:
ُكْبِبْحُي ْيِنْوُعِبَّتاَف َﻟﻠﻪا َنْوُّبِحُت ْمُتْنُك ْنِا ْلُقُﻟﻠﻪا ُم. 86
“Katakan olehmu ya Muhammad! Jika ada kamu kasih akan Allah, Maka ikut oleh kamu sekalian akan daku nescaya dikasih akan kamu oleh Allah Ta`ala.”
Dari kerana inilah ada ia terlebih besar lalai hamba itu, lalai hamba daripada Tuhannya dan lainnya daripada suruh Tuhannya dan tegah Tuhannya dan lalai daripada mu`ammalahnya serta Tuhannya. Barangsiapa lalai akan Tuhannya barangkali membawa kepada kufur, wal`iyazu Billah Ta`ala. Kemudian yang mengiringi lalai akan suruh Tuhannya dan tegahNya. Kemudian yang mengiringi pula lalai daripada beradab serta Tuhannya.
Kata Ahlut Tashawuf Radhiallahu `anhum, “Barangsiapa tiada memeliharakan ‘ushul’ nescaya diharamkan ‘wushul’ ” Yakni, barangsiapa tiada menjalani dengan “thariqat Nabi saw” nescaya diharamkan sampainya. Dikehendaki dengan ‘ushul’ itu Quran dan Sunnah, ialah thariqat Nabi saw. Maka tiap-tiap yang dikerjakan oleh seseorang daripada sembahyang puasa atau lain daripada kedua-duanya, maka terdapat tiada daripada ia melihat akan asalnya. Yakni diadukan dengan asalnya dengan yang dikerjakan oleh Nabi saw dan diketahui akan hukumnya pula. Maka dengan dia hasil cabangnya, dan buahnya, yakni dinamakan amal dan dapat manis ibadah. Dengannya diberi balasan amalnya. Kata setengah Arifin: “Tiap-tiap ibadat tiada baginya pahalanya didalam dunia tiada dibalas pula diakhirat, dan dikehendaki daripada pahala pada dunia itu, iaitu dapat manis yang mengerjakan itu tatkala mengerjakan dia”
Kata Ibnu Athaillah pada Hikamnya
ِلْوُبُقلا ِدْوُجُو ىلَع ٌلْيِلَد َوُهَف ًلاِجاَع ِهِلَمَع َةَرْمَث َدَجَو ْنَم
Ertinya: “Barangsiapa mendapat buah amalnya segera, maka iaitu tanda atas peroleh kabul pada akhirat jammah.”
Maka tiada hasil manis amal itu melainkan pada “maqam Ma`rifat” yang khas; yang tiada dapat berhimpun dengan dia maksiat daripada riya’, ujub, dan lainnya. Tiada sampai ‘maqam manis’ mengerjakan amal melainkan dengan mengekali akan dia atas kelakuan yang dibencinya, dan yang diberat oleh nafsu dengan lawannya. Kerana tiada daripada segala kebajikan melainkan dibenci dan diberatkan dia. Iaitu jalan yang sangat payah dan sukar, yang berkehendak kepada ‘sabar’ pada ghalibnya. Barangsiapa sabar atas payahnya, maka membawa ia kepada mudahnya dan senangnya. Pertama-tama lawanannya akan “hawa nafsu”nya. Kemudian lawannya pula dengan menyalahi akan keinginannya. Kemudian dapat ia bersedap-sedap dengan manis ibadat.
Sesungguhnya tiada dapat ia manis mengerjakan ibadat itu melainkan jika ada “shahih lagi mustaqim”, yakni mufakat dengan syariat, lagi benar atas tariqat, lagi sunyi sdaripadanya riya’, ujub dan sum’ah.
Maka dengan dia mengisyarat firman Allah Ta`ala surah Ar-Rahman ayat 46:
ِناَتَّنَج ِهِّبَر َمَاقَم َفاَخ ْنَمِلَو
Mafhumnya:
“Sabit bagi orang takut akan maqam Tuhannya itu dua syurga”.

Pertama : Syurga yang bersegera, iaitu manis taat, lazat munajat, jinak dengan bahagian daripada mukasyafah dengan sekira-kira maqamnya.
Kedua : Syurga yang bernama tangguh, iaitu yang diberi beberapa bahagi balasan didalam syurga dan tinggi darjatnya.
Maka tiada sayugia bagi murid itu bahawa suka ia dengan manis munajat ibarat itu, bahawa berhenti atasnya, dan jangan diqashadkan pula, akan tetapi sesunguhnya menghasilkan dia kerana dapat tanda shah amalnya, tanda teguh halnya jua, supaya jangan menafikan ikhlasnya. Maka hendaklah cita-citanya itu kepada Allah Ta`ala, tiada kepada yang lainnya, kerana ia setengah daripada hijab pula bagi orang yang salik. Kata Syeikh Qasim al-Jili Rahimahullah Ta`ala, “Ketahui olehmu! Bahawasanya adalah antara hamba dan Tuhannya itu tujuh puluh hijab daripada zhulmah, yakni yakni kelam, dan nur, iaitu kembali kepada hamba jua. Yakni dikehendak daripada hijab itu jauh hamba jua. Yakni perangainya dan nafsunya yang patut bagi mendapat akan Tuhannya.
Berkehendak hamba yang menuntut akan Tuhannya daripada menjalankan nafsunya. Maka dibandingkan setengah ulama yang berjalan kepada Allah itu, umpama orang yang hendak musafir memutuskan segala “marahil”, yakni perhentian. Terdapat tiada bagi orang yang musafir itu daripada dalam perjalanannya daripada “mu`allim” umpama yang tahu dengan jalan itu, berkehendak pula kepada bekal, kenderaan, tolan dan senjata bagi melawan akan seteru dan menakut akan dia. Demikian pula bagi orang yang salik terdapat tiada daripada syeikh yang menjalan akan dia, yang tahu dengan jalan Thariqat yang sudah dijalannya. Maka diketahuinya akan baiknya dan jahatnya. Terdapat tiada daripada bekal pula, iaitu “taqwallah”. Terdapat tiada daripada kenderaan iaitu “himmah”. Terdapat tiada pula baginya tolan. Iaitu saudaranya yang sama-sama berjalan. Terdapat tiada pula daripada senjata, iaitu “Asmaullah”. Iaitu Zikir supaya menakuti akan seterunya, iaitu Syaithan dan hawa nafsu. Seperti orang Musafir lalu ia atas beberapa negeri dan dusun tempat berhenti. Kemudian maka berjalan pula daripadanya kepada tempat yang dikehendaki-nya. Demikian lagi dilalui oleh orang yang salik atas beberapa maqam yang masyhur antara Ahlillah Ta`ala iaitu tujuh maqam:
Pertama : Maqam Zhulumat yang aghyar jua, iaitu dinamakan nafsu padanya dengan ‘Nafsu Ammarah bis Suk’.
Kedua : Maqam ‘Anwar’, dinamakan nafsu padanya dengan ‘Nafsu Lauwamah’.
Ketiga : Maqam ‘Asrar’, dinamakan nafsu padanya dengan ‘Nafsu Mulhammah’.
Keempat : Maqam ‘Kamal’, dinamakan nafsu padanya dengan ‘Nafsu Muthmainnah’.
Kelima : Maqam ‘Washal’, dinamakan nafsu padanya dengan ‘Nafsu Radhiah’.
Keenam : Maqam ‘Tajalliyatil Af’al’, dinamakan nafsu padanya dengan ‘Nafsu Mardhiyah’.
Ketujuh : Maqam ‘Tajalliyatish Shifat’, dan Asma’, dinamakan nafsu padanya dengan ‘Nafsu Kamaliah’.
Tiap-tiap satu daripada maqam yang tujuh itu mendindingkan bagi yang lainnya. Yakni barangsiapa adalah ia pada maqam Zhulumat terdindinglah ia daripada Maqam Nur. Barangsiapa ada pada maqam Asrar terdindinglah ia daripada ‘Maqam Kamal’ Demikianlah hingga kesudahannya, barang siapa ada pada Shifat Dan Asma’ terdindinglah dari ‘Tajalli Zat’. Tajalli itu tertegah kerana bahawasanya kedatangan kelam. Seperti orang memandangkan matahari maka yang melihat akan dia tiada dilihat sesuatu yang lain.
Ketahui pula, adalah bagi hati itu beberapa namanya:
Pertama : Shadrun
Kedua : Qalbun
Ketiga : Fu-adun
Keempat : Lubbun
Kelima : Syaghafun
Adapun sebab dinamakan Shadrun kerana ia tempat terbit “Nurul Islam”, seperti firman Allah Ta`ala Surah Zumar ayat 22:
ِهِّبَر ْنِم ِرْوُن ىلَع َوُهَف ِمَلاْسِلاِل ُهَرْدَص ُﻟﻠﻪا َحَرَش ْنَمَفَأ
Mafhumnya:
“Adakah sama barangsiapa dibukakan oleh Allah Ta`ala dadanya kepada agama Islam, adalah ia beroleh cahaya daripada Tuhannya”.
Sebab dinamakan Qalbun, kerana tempat terbit iman, seperti firman Allah Ta`ala didalam surah Al-Mujadalah ayat 22:
َناَمْيِءلاا ُمِهِبوُلُق ْيِف َبَتَك َكِئَلوُأ
Mafhumnya:
“Mereka itulah yang disurat oleh Allah didalam hati mereka itu iman”.

Sebab dinamakan Fu-ad, kerana ia tempat terbit ma’rifat, seperti firman Allah Ta`ala didalam surah Al-Najmu ayat 11:
ىَأَر ُداَؤُفْلا َبَذَك اَم.
Mafhumnya:
“Tiada dusta fu-ad pada barang yang dilihatnya”.

Sebab dinamakan Lubbun, kerana ia tempat terbit tauhid, seperti firman Allah Ta`ala
ىِف َّنِاِقْلَخ فَلِتْخاَو ِضْرَلاْاَو ِتَوَمَّسلاِِلْيلَّا
ِْ لىْوُلاِ ٍتَيَلاَ ِراَهَّنلاَو بَبْللأ
Mafhumnya: “Bahawasanya adalah pada kenyataan itu beberapa tanda bagi segala yang berakal”.

Sebab dinamakan Syaghafun, kerana ia tempat terbit mahabbah, seperti firman Allah Ta`ala. Surah Yusof ayat 30:
ابُح اَهَفَغَش ْدَق
Mafhumnya:
Bahawasanya telah terlalulah berahi Zulaikha itu kasih akan Yusuf’. Surah Yusuf, ayat 30.


IZZAH

Ini satu pengajaran. Ketahui olehmu hai saudaraku! Bahawasanya permulaan perjalanan tempat menyatakan kesudahannya barangsiapa adalah permulaannya itu kepada Allah, maka kesudahannya sampai kepada Allah. Jadikan olehmu segala ibadatmu itu kepada Tuhanmu mendirikan ‘Ubudiyah jua, tiada kerana hawa nafsu dan kerana maqamat dan lainnya. Barangsiapa mengetahui dengan yakin bahawasanya Allah Ta`ala menuntut akan dia, maka dibenarkan tuntut akan Tuhannya. Barangsiapa mengetahui bahawasanya segala pekerjaannya pada Allah Ta`ala, maka hendaklah dihimpunkan tawakkul, yakni hendaklah menyerahkan segala pekerjaannya itu kepada Allah. Barangsiapa mengetahui bahawasanya terdapat tiada daripada dunia ini binasa, lagi diruntuhkan kejadiannya, ditanggalkan orang yang mulia dan lainnya, maka berpalinglah orang yang berakal hatinya daripadanya, marah dan menjauhkan dia hal keadaannya memberi belakang. Tiada suka ia mengambil akan dia kedudukan dan tempat kediamannya. Adalah orang yang berakal itu, barang yang kekal itu, lebih suka ia baginya daripada barang yang fana’. Telah teranglah cahaya hatinya, maka bencilah akan dunia ini, akan kebesarannya dan kemuliannya. Adalah citanya itu bangkitkan bersungguh-sungguh kepada Allah Ta`ala. Jadilah padanya minta tolong dengan Allah Ta`ala pada berjalan kepadaNya. Senantiasa kenderaan citanya itu tiada tetap ketetapannya selama-lamanya berjalan ia hinggai ia sampai kepada “Hadhratu Qudsi”, kepada ‘hamparan Unsi’, ‘tempat Mufatahah’, ‘Muwajahah’, ‘Mujalasah’ ‘Muhadatsah’, ‘Mushahadah’ dan ‘Muthala’ah’.

Adalah hadrat itu tempat tetap hati mereka itu, kepadanya tempat kembali dan kepadanya tempat kediaman. Dikehendaki dengan ‘Hadhratu Qudsi’ itu tempat yang berkehendak menyucikan semata-mata. Dikehendaki dengan Unsun itu, tempat berjinak-jinak dengan Tuhannya. Dikehendaki dengan ‘Mufatahah’, tempat berbuka rahsia ‘Ilahiyah’. Dikehendaki dengan ‘Muwajahah’ itu, berhadap sebab terangkat ‘Hujub Zhulmaniyah’ dan ‘Nuriyah’ daripadanya. Dikehendaki dengan “mujalasah” itu, sekedudukan sebab sucilah ia daripada dua syirik, dan daripada yang lain daripada Allah Ta`ala. Dikehendaki dengan “muhadatsah” itu, munajatlah sirnya dengan Tuhannya, ia musyahadah akan Tuhannya pada segala ‘zarrah’ daripada ‘zarrat’ yang maujud atas yang berpatutan dengan dia dan musyahadahkan
ْىَش ِّلُكِب ٌطْيِحُم ُﻟﻠﻪاو ٍء
Bermula Allah Ta`ala meliputi bagi tiap-tiap sesuatu. Maka ‘Muthala`ah’ ia akan Tuhannya dengan Tuhannya pada tiap-tiap kelakuannya. Maka inilah segala perkara yang dulapan, ini nugraha Tuhannya bagi hamba yang bersungguh-sungguh ia mengerjakan segala yang disuruhNya dan menjauhkan segala tegahNya hingga kasih Allah Ta`ala akan dia, maka dikurnia segala maqam yang mulia-mulia. Ini yang tiada masuk dibawah ibarat, tiada sampai oleh isyarat dan memikir cita hati, dinamakan “Maqam Jam`il Jam`I wa Fana-il fa-na” dan “baqa billah”. Jika diturunkan kepada langit syari`at dan ‘bumi thabi`at’ maka dengan izinNya dan tamkinNya serta rasikh pada yakin supaya mendirikan hak ‘ubudiyah, tiada ia turun dengan jahat adabnya, lalai, tiada keinginan dan kesukaan tetapi masuk ia pada berjalan kepada Allah dengan Allah dan daripada Allah, dan keluarpun demikian jua. Seperti firman Allah. Surah Al-Israq ayat 80:
ْنِم ْيِل ْلَعْجاَو ٍقْدِص َجَرْخُم ْيِنْجِرْخَاَو ٍقْدِص َلَخْدُم ْيِنْلِخْدَا ِّبَر ْلُقَواًنَطْلُس َكْنُدَلاًرْيِصَن .
Mafhumnya:
Kata olehmu ya Muhammad! Tuhanku, masukkan olehMu Akan daku jalan masuk yang sebenar “, yakni masukkan olehMu Akan daku dengan daya-upaya Mu, tiada dengan daya upaya ku”. Keluarkan olehmu Akan daku jalan keluar yang sebenar “, yakni dengan menyerah diriku bagi kehendak Engkau dan mengikut perintah Engkau bagiku”. Jadikan olehMu bagiku daripada Engkau itu raja yang menolong akan daku, menolong dengan daku”.

Insya Allah sampai disini dulu bagi menghuraikan serba ringkas bahagian Tariqat yang pasti dilalui oleh setiap mereka yang ingin menjalani Tariqat mengikut perjalanan Ahlillah (Ahli-Ahli Sufi yang Muktabar) yang sebenarnya, samada daripada zaman Salaf mahupun di zaman Khalaf yang telah sampai kepada Allah S.W.T.Friday, 11 November 2011

CUKUPLAH ALLAH BUATKU.

FIRMAN ALLAH swt.

'''مَنۡ عَمِلَ صَـٰلِحً۬ا مِّن ذَڪَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٌ۬ فَلَنُحۡيِيَنَّهُ ۥ حَيَوٰةً۬ طَيِّبَةً۬‌ۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا ڪَانُواْ يَعۡمَلُونَ'' 

Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang dia beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. (An- Nahl: 97)
Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah saw telah mengatakan, “Qanaah itu adalah harta kekayaan yang tidak boleh habis.”
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah saw telah berkata, “Jadilah orang yang menghindari (yang haram), maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Inginkanlah bagi orang lain apa yang kau inginkan bagimu sendiri, nescaya engkau akan menjadi orang beriman. Jadilah tetangga yang baik nescaya engkau akan menjadi seorang Muslim. Dan janganlah banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu mematikan hati.”
Dikatakan, “Orang-orang miskin itu mati, kecuali mereka yang dihidupkan Allah dengan kebesaran qanaah.”
Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat, “Hubungan qanaah dengan redha adalah seperti hubungan antara maqam warak dengan zuhud.” Qanaah adalah awal redha, dan warak adalah awal zuhud.
Abu Bakr Al-Maraghi menangani urusan dunianya dengan qanaah, dan tidak bergegas-gegas, tapi menangani urusan akhiratnya dengan penuh kerakusan dan ketergesaan, urusan agamanya dengan ilmu dan mujahadah.
Abu Abdullah bin Khafif menyatakan, “Qanaah adalah meninggalkan keinginan terhadap apa yang telah hilang atau yang tidak dimiliki dan menghindari bergantungan kepada apa yang dimiliki.”
Dikatakan mengenai firman Allah SWT bermaksud, “Allah akan menganugerahi mereka dengan rezeki yang berlimpah,” bahawa yang dimaksud di sini adalah qanaah.
Dikatakan juga, “Orang yang selalu berpaling pada Tuhan dalam setiap keadaan, akan dianugerahi-Nya qanaah.”
Salah seorang sufi ditanya, “Siapakah yang paling qanaah di antara ummat manusia?” Dia menjawab, “Iaitu orang yang paling berguna bagi ummat manusia dan paling sedikit tuntutannya kepada mereka dalam soal rezeki.”
Dikatakan dalam kitab Zabur, “Orang yang qanaah adalah orang yang kaya sekalipun dia dalam keadaan lapar.” Dikatakan, “Allah SWT menempatkan lima perkara dalam lima tempat. Keagungan dalam ibadah, kehinaan dalam dosa, berbakti dalam bangun malam, kebijaksanaan dalam perut yang kosong, dan kekayaan dalam qanaah”
“Lakukanlah pembalasan terhadap kerakusanmu dengan qanaah sebagaimana engkau membalas dendam kepada musuhmu dengan qisas,” nyata Ibrahim al-Maristani.
“Orang yang qanaah akan menemukan kelapangan dari kecemasan dan berjaya atas segala sesuatu.”
Kaum sufi sering membacakan syair berikut, “Bagi seorang pemuda, lapar yang ditahan dengan terhormat, lebih baik dari kekayaan yang disertai kehinaan.”
Dalam suatu cerita disebutkan, “Seorang laki-laki melihat seorang yang bijaksana sedang memakan potongan-potongan sayur yang dibuang di tempat cucian, dan berkata kepadnaya, “Jika anda mahu bekerja dengan sultan, nescaya anda tidak perlu makan makanan sebegini.” Orang bijak itu menjawab, :Dan anda, seandainya anda mahu berqanaah dengan makanan begini, nescaya anda tidak perlu mengabdi kepada sultan.”
Dikatakan, apabila burung helang terbang, ia begitu gagah perkasa dan jarak dari jangkauan penglihatan dan intaian si pemburu, tetapi apabila dia menginginkan bangkai yang tergantung pada tali jerat, maka dia turun dari terbangnya dan tertangkap di dalam jerat.”
Dikatakan bahawa Musa as berbicara tentang kerakusan, katanya,
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيہَا جِدَارً۬ا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۥ‌ۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرً۬ا 
Kemudian keduanya berjalan lagi, sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ, lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu dia membinanya. Nabi Musa berkata: Jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya! (Al-Kahfi: 77)

Nabi Khidir lalu berkata kepadanya,
قَالَ هَـٰذَا فِرَاقُ بَيۡنِى وَبَيۡنِكَ‌ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأۡوِيلِ مَا لَمۡ تَسۡتَطِع عَّلَيۡهِ صَبۡرًا 
Dia menjawab: Inilah masanya perpisahan antaraku denganmu, aku akan terangkan kepadamu maksud (kejadian-kejadian yang dimusykilkan) yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. (Al-Kahfi: 78)

Dikatakan ketika Musa as mengucapkan kata-kata itu, seekor rusa berhenti di hadapan keduanya. Mereka berdua lapar; sisi tubuh rusa yang menghadap Musa as dagingnya masih mentah, manakala sisi yang menghadap Nabi Khidir as dagingnya sudah cukup masak.
Mengenai firman Allah SWT:
إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِى نَعِيمٍ۬ 
(Gunanya catatan malaikat-malaikat itu ialah: Untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah) kerana sesungguhnya: Orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal kebajikan), tetap berada dalam Syurga yang penuh nikmat. (Al-Infithar: 13), dikatakan bahawa na’im disini maksudnya adalah qanaah di dunia.
وَمَآ أَدۡرَٮٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ
فَكُّ رَقَبَةٍ

“Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Iaitu) melepaskan budak dari perbudakan.” (Al-Balad, 90:12-13) ayat ini beerti, “membebaskan orang dari kerendahan sifat kikir”
وَقَرۡنَ فِى بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَـٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّڪَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۚ ۥۤ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنڪُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرً۬ا

Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliah zaman dahulu dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu wahai "AhlulBait" dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji). (Al-Ahzab:33) “beerti menghilangkan sifat kikir dan iri - melalui sifat murah hati dan tidak lokek dalam memberi”
وَلَقَدۡ فَتَنَّا سُلَيۡمَـٰنَ وَأَلۡقَيۡنَا عَلَىٰ كُرۡسِيِّهِۦ جَسَدً۬ا ثُمَّ أَنَابَ
قَالَ رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِى وَهَبۡ لِى مُلۡكً۬ا لَّا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ۬ مِّنۢ بَعۡدِىٓ‌ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ ٥
Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji Nabi Sulaiman (dengan satu kejadian), dan Kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad (yang tidak cukup sifatnya) kemudian dia kembali (merayu kepada Kami): (34) Katanya: Wahai Tuhanku! Ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) yang tidak akan ada pada sesiapapun kemudian daripadaku; sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa Melimpah kurniaNya. (Shaad: 35) beerti, “anugerahkanlah kepadaku darjat qanaah yang tidak tersaing oleh siapa pun, yang dengannya aku akan merasa puas dengan ketentuan-Mu”
Abdul Wahab, bapa saudara Muhammad bin Farhan menuturkan, "Aku sedang duduk-duduk bersama Al-Junaid ketika musim haji, dan di sekelilingnya ada sekelompok besar orang bukan Arab, dan termasuk beberapa orang yang telah dibesarkan di lingkungan orang Arab. Seseorang datang kepadanya dengan membawa wang lima ratus dinar, yang diletakkannya di hadapan Junaid, sambil berkata, "Bahagikanlah wang ini kepada orang-orang miskin di sini."
Junaid bertanya, "Apakah kamu masih punya wang selain ini?" Dia menjawab, "Ya, aku masih punya banyak." Junaid bertanya lagi kepadanya, "Apakah kamu ingin memperoleh lebih banyak dari yang kamu miliki sekarang?" Dia menjawab, 'Ya." Maka Junaid lalu berkata kepadanya, "Ambillah kembali wangmu ini, sebab engkau lebih memerlukannya daripada kami."


al faqir hamba,,

Wednesday, 9 November 2011

BERITA YANG PASTI MENGEMPARKAN 2..DIALOG AKU DAN BISHOP 2


Assalamualaikum ….sewaktu saya membaca akhbar tempatan yg dipinjamkan oleh seorang kawan kepada sy,malaysia tgh panas dgn isu “kalimah Allah”.Pada mulanya sy x baca dgn teliti,sy fikir ini Cuma artikel mengenai ceramah agama oleh ustaz2 tempatan shj.setelah membaca abis…sy rse tangan sy terketar-ketar dan terus bergegas pulang ke rumah tanpa sy sedari telah meningglkn kwn sendirian… Sy bru teringat tentang perbualan sy dgn jiran x lme dlu sblm isu kalimah Allah ni berlaku di tanah air yg sy dah x ambil peduli sbb sy fikir ia sesuatu yg sangat mustahil,x masuk akal dan mengarut! Sy rse kesal sangat dan x tau apa yg boleh umat islam lakukan sbb ia telah berlaku lebih awal,sebelum akhbar dpt menulis isu ini sebagai “KALIMAH ALLAH” Pernah suatu hari tu hati sy terdetik untuk memalukan jiran sy ni sbb sy sungguh geram sbb dia selalu membuatkan sy kelihatan spt orang bodoh apabila setiap kali kami berbual,caranya yg bersahaja mcm org yg x bersalah dan raut wajahnya yg merasakan spt tidak ada apa2 yg berlaku padahal dia telah banyak kali memalukan sy didepan kawan2 nya… Kebetulan sy ni agak handal bermain catur,maka inilah peluang untuk membalas dendam yg berbuku2 ini…. aku tau ada buah catur yg namanya bishop,tp aku peduli apa!klu ko bubuh paus pun aku x heran…blm cuba blm tau,nti klu ko dh kalah jgn ko melutut kt aku sudah la….. Aku; pak cik jom main catur,bosan la kt rumah, takda apa nak buat… Bishop ; tak mengapa la…nanti saya kalah pulak.. Aku: pak cik dah perli saya ni….saya ajak ni sebab saya betul2 pandai main,bukan ajak2 kosong..pak cik jangan pandang rendah pada saya, belum cuba belum tahu….. Bishop ; baiklah…tapi kalau awak kalah jangan menangis pulak,saya bukan cakap kosong…ni betul2 tau.. Aku; tak da hal la pak cik…. ..semasa bermain catur,aku x nmpk sebarang keistimewaan pun dari skill dia ni,dahi dia sering berkerut dan selalu garu kepala,apa pun aku rasa ni Cuma helah dia jer…aku pun tiru dia,buat2 pening kepala…dlm x sedar aku dah menang,Cuma aku rasa hairan sama ada aku mmg handal ataupun dia sengaja bg aku menang atau x pandai main… Aku ; pak cik tak payah la buat2 kalah…buah catur pun ada pangkat pak cik,mustahil permainan ciptaan orang2 gereja ni,pak cik kalah pulak… (Jiran sy hanya ketawa kecil shj dan menggelengkn kpla spt geli hati) Bishop ; siapa kata saya kalah…. saya yang menang permainan catur ni..kamu adalah orang yang tewas,bukan untuk hari ini sahaja, malah tewas sampai bila-bila. ( wah!…apa lg, dia dh ckp mcm tu..berguling2 aku ketawa sampai keluar air mata x tahan dia buat lawak..wakakakaka) Aku ; tolonglah…tolonglah pak cik jangan cakap macam ni…kesian la kt kawan2 pak cik tu nanti kalau dorang tahu macammane?.. (huh…itu dia…dia dh mula cerita abis la, mmg kompom dia nk hentam aku) Bishop ; JIKA ADAPUN ORANG ISLAM YG BENAR2 BIJAKSANA,MEREKA AKAN MENGANGGAP BAHAWA BUAH CATUR ITU TIDAK ADA KUASA,YG BERKUASA ADALAH ORANG YG MENGGERAKKANYA….SAYA TAU ORANG ISLAM SUKA KATA BEGINI.. Aku ; bukan orang islam jer….sapa2 je akan cakap perkara yang sama, apa yang nak pak cik hairankn,semua orang dah tahu la semua ni…semua ni dah berlapuk da.. Bishop ; BODOH SUNGGUH….SEBENARNYA ORANG YANG MENGGERAKKAN BUAH CATUR ITU LANGSUNG TAK BERKUASA…ORANG ITULAH YANG PALING BODOH SEKALI, LEBIH BODOH DARI BUAH2 CATUR YG KAKU DAN TAK BERNYAWA Aku ; pak cik merepek apa ni?..buah catur tu bergerak ke sana ke sini ikut kemahuan pemainnya,kalau pemain nak ke kiri,ke kiri la buah tu pergi…saya tahu la, pak cik mesti nak cakap orang bodoh akan fikir buah mana lebih berkuasa… Bishop; SIAPA YG BERKUASA SEBENARNYA BUKAN MANUSIA,IA SESUATU YG TIDAK BOLEH DILIHAT, TAK BOLEH DISENTUH..TIDAK BOLEH DIAPA2 KAN…..,IA BERKUASA SEPENUHNYA DENGAN HANYA MELETAKKAN DIRINYA DENGAN SATU SYARAT SAHAJA!……SATU SYARAT SAHAJA SUDAH CUKUP MEMBUATKAN SEMUA INI TERJADI…. Aku; apa syarat2 tu pak cik,….jgn la pak cik nk cakap orang islam pulak penyebabnya…ada ke catur nak dikaitkan dengan agama….agama islam pulak tu,agama lain takde pulak… Bishop ; PERCAYA…..ITU SAHAJA SYARATNYA… Aku ; percaya pada apa?..percaya kenapa buah tu boleh gerak ke sini atau ke sana?..percaya kenapa buah tu x boleh makan buah ni atau buah itu?…percaya kenapa pemain harus ikut peraturan permainan?..percaya kenapa pemain x boleh tentukan peraturan sendiri?….kamon la pak cik,saya tahu yg paling berkuasa adalah peraturan permainan catur….peraturan yang kawal segala-galanya…sekarang ni cakap la pak cik nak puji saya.. Bishop ; PERCAYA….KERANA PERKATAAN INILAH MANUSIA MEMERLUKAN DIRI MEREKA MENYEDIAKAN RUANG UNTUK TUHAN MUHAMAD BERTAKHTA DI DALAM HATI MEREKA….SUATU HARI NANTI KAMI AKAN CAMPAK KELUAR TUHAN MUHAMAD DARI HATI MEREKA DENGAN PERKATAAN INI JUGA….
Aku ; kenapa pulak tadi pak cik cakap saya yang kalah main catur? Kan d ah betul pak cik yang kalah…. Bishop ; CATUR MILIK VATICAN BERBEZA DENGAN MILIK KAMU,KAMI LETAKKAN 6 BILLION BUAH CATUR DI ATAS SATU LANTAI, SEPATUTNYA ADA LEBIH 12 BILLION BUAH CATUR,TAPI MEREKA SUDAH DIHAPUSKAN SEBELUM PERMAINAN BERMULA….KERANA KAMI BIMBANG JIKA BESI2 DI PERUT BUMI TIDAK CUKUP UNTUK DIBAHAGI-BAHAGIKAN… CATUR MEMBERIKAN GAMBARAN KEPADA KAMU BAHAWA KAMU SEDANG BERPERANG, MUSUH DAN ANGKATANNYA BERADA BENAR2 DIHADAPAN KAMU…. LIHAT DI SEKELILING KAMU,ADA SESIAPA YG MEMEGANG PEDANG? ….TIDAK SAMA SEKALI,MEREKA MEMBAWA SESUATU SENJATA YG SEDIKITPUN TIDAK AKAN MENITISKAN DARAH,SEJAK MANUSIA DICIPTAKAN TUHAN,TIDAK ADA PEPERANGAN YG LEBIH BESAR DARI MANUSIA YG MEMBAWA KERTAS2 BERGULUNG KERTAS BERGULUNG ITU DITULIS TUGAS YG DIBERIKAN DAN DISERTAKAN NAMA MEREKA JUGA…. Aku ; saya tak faham pak cik cakap apa ni, mula2 cerita catur..tapi kalau nak dikaitkan dengan strategi perang boleh la,tapi dari catur masuk kertas bergulung ni apa pulak?.. Bishop ; KERTAS BERGULUNG INI SANGAT PENTING BAGI VATICAN… DAHULU ADA SEBUAH KERAJAAN KAFIR DI TIMUR YG SANGAT BODOH SEDANG BERDEPAN DENGAN ORANG2 ISLAM..PADA WAKTU ITU PERANG SALIB BELUM BERLAKU LAGI,PAUS TELAH MENASIHATKAN RAJA KAFIR ITU BAHAWA… “ KELEMAHAN ORANG2 ISLAM ADALAH DISIANG HARI,JIKA KAMU MAHU MEMBUNUH ORANG ISLAM..LAKUKAN IA SELEPAS MATAHARI TERBIT DAN JIKA MATAHARI SUDAH TERBENAM MAKA BERHENTILAH MEMBUNUH MEREKA,TINGGALKAN MEREKA SEGERA DAN JANGAN SESEKALI PANDANG KE BELAKANG” RAJA KAFIR YG BODOH ITU PUN MEMBALAS “BUKANKAH LEBIH MUDAH MEMBUNUH MEREKA PADA WAKTU MALAM” PAUS PUN BERKATA “KEKUATAN ORANG2 ISLAM ADALAH DIMALAM HARI,DISIANG HARI MEREKA GARANG DAN TANGKAS SEPERTI SINGA,DI MALAM HARI MEREKA BERTUKAR MENJADI MAKHLUK YG LAIN PULA…PASTIKAN BIJI MATA ENGKAU TIDAK TERLIHAT MEREKA PADA WAKTU MALAM,WALAU TIDAK SENGAJA SEKALIPUN TIDAK DIBENARKAN!!..KOREK SAJA BIJI MATAMU JIKA TERLIHAT MEREKA,JADI SEORANG BUTA LEBIH BAIK DARI MELIHAT SIAPA ISLAM PADA WAKTU MALAM” RAJA BODOH ITU PUN MEMBANTAH PAUS “AKU AKAN SIAT2 KULIT MEREKA DENGAN PEDANGKU DARI BESI YG SANGAT TAJAM DAN SANGAT KERAS INI,TETAPI HATIKU LEBIH KERAS DARI PEDANG INI” PAUS PUN MENJAWAB “ITULAH YG AKU UCAPKAN SEBELUM AKU DAN KAUMKU TERPAKSA MENIGGALKAN PADANG PASIR DAN MEMINTA SIMPATI PENYEMBAH2 ISA” “JANGAN SESEKALI ENGKAU MENYERANG HENDAP MEREKA PADA WAKTU MALAM,ENGKAU AKAN LIHAT BAGAIMANA MEREKA MENCAIRKAN HATIMU DAN SENDI2 TULANGMU BERASA SANGAT LEMAH UNTUK MENGHAYUN PEDANG” “KERAJAAMU AKAN BINASA APABILA KESATRIA YG ENGKAU HANTAR UTUK MENYERANG HENDAP MEREKA PADA WAKTU MALAM TIDAK AKAN PULANG LAGI KE SISIMU DAN ORG2 ISLAM MELAKUKANNYA TANPA MENGGANGKAT PEDANG SEKALIPUN” Aku ; paus nampak macam betul2 banyak pengalaman mengenai orang islam yang hidup pada waktu itu…abis tu apa pulak raja bodo tu dah buat? Bishop ; RAJA BODOH ITU TELAH MENCABAR KEWIBAWAAN PAUS….DIA TELAH MENGHANTAR KESATRIANYA YG HANDAL DAN KEJAM UNTUK MENYERANG ORG2 ISLAM PADA WAKTU MALAM…MENGAPALAH MEREKA NI SUNGGUH BERANI DERHAKA AKAN NASIHAT PAUS….RUGI… Aku ; rugi??…..maksud pak cik dorang berpaling tadah ke?….wah,untung orang islam.. Bishop ; YA….SEMUANYA BERLAKU DALAM SATU MALAM SAHAJA,SEORANG KESATRIA YG HANDAL BERTEMPUR,TIADA PERASAAN DAN MENGGIGIL BADANYA JIKA TIDAK MEMBUNUH ORG,HILANG SIFATNYA SERTA MERTA… PADAHAL RAJANYA TELAH MENDIDIKNYA SEJAK DIA KECIL LAGI… KESATRIA2 ITU TELAH MENYEBABKAN RAJANYA MENDAPAT MALU DAN DIKETAWAKAN OLEH RAJA2 KERAJAAN KAFIR YG LAIN KERANA KESATRIA HANDALANYA SUDAH MENJADI SEORANG YG LEMBUT! Aku ; apa yang membuatkan dorang memeluk islam, pelik pulak rasanya,takkan la dorang memeluk islam disebabkan waktu malam orang islam…..malam gelap ada apa jer.. Bishop ; RUPA-RUPANYA KAUM2 PENYEMBAH BERHALA LEBIH BODOH DARI KAUM PENYEMBAH ISA…MEREKA SAMA SAJA DGN KAUM YG MENJADIKAN PEREMPUAN2 MEREKA SEBAGAI PEMBUAT ANAK UNTUK DIJADIKAN PAHLAWAN PERANG… VATICAN MEMERHATIKAN KEDUA2 DI ANTARA PENYEMBAH TUHAN MUHAMAD DAN PENYEMBAH2 BERHALA….SIAPAKAH MEREKA APABILA MATAHARI TERBIT DAN SIAPAKAH MEREKA APABILA MATAHARI SUDAH TERBENAM…. PENYEMBAH2 BERHALA INI APABILA PEREMPUAN2 MEREKA BARU SAHAJA MELAHIRKAN ANAK,BAPA2 MEREKA SEGERA MENETAPKAN SENJATA APA YG HENDAK DIAJAR KEPADA MEREKA.ANAK2 KECIL MEREKA TIADA KAWAN LAIN SELAIN BARANG2 RAMPASAN PERANG YG DIBAWA PULANG OLEH BAPA MEREKA,MALAH ANAK2 KECIL INI TIDUR MEMELUK PEDANG2 BERBAU HANYIR DARAH,ANAK2 INI JUGA TAHU MEREKA PERLU BERLATIH PEDANG BERSUNGGUH-SUNGGUH SUPAYA DAPAT MERAIH SENYUMAN BAPA DAN SELEPAS ITU MEREKA DIPELUK PULA OLEH IBU MEREKA……ANAK2 KECIL INI DIAJAR SEHINGGALAH MEREKA CUKUP DEWASA UNTUK MENGAMBIL ALIH KERJA2 BAPA MEREKA…. MEMBINASAKAN KEHIDUPAN KAUM LAIN ADALAH CARA MENGEKALKAN SENYUMAN BAPA DAN PELUKAN IBU MEREKA…BAGI MEREKA KAUM LAIN DICIPTAKAN TUHAN UNTUK DIBINASAKAN,KEMUSNAHAN KAUM LAIN ADALAH CAGARAN KASIH SAYANG DAN MARUAH KAUM MEREKA DAPAT BERKEKALAN…. TETAPI PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD LAIN PULA CERITANYA…SEMASA MEREKA BERADA DI MEDAN PERANG,MEREKA BERTEMPUR SEOLAH-OLAH TIADA SIAPA YG AKAN PEDULI KEPULANGAN MEREKA,TETAPI SEBAIK SAJA MEREKA PULANG,KEMERAHAN MUKA DAN KENCANG NAFAS MEREKA HILANG SERTA MERTA APABILA MEREKA MEMBUKA PINTU RUMAH…DENGAN SEKELIP MATA MEREKA MENJADI SEORANG BAPA DAN SUAMI..YA…PINTU RUMAH MEREKA ADALAH SEMPADAN ANTARA PERJUANGAN DAN KASIH SAYANG,MEREKA TIDAK PERNAH MEMBAWA PEDANG BERBAU HANYIR DARAH KE RUMAH MALAH DIBASUH BERSIH SEBELUM MASUK KE RUMAH,ANAK2 KECIL MEREKA AKAN BERASA LOYA JIKA MENGHIDU DARAH… TETAPI PENYEMBAH2 BERHALA TIDAK ADA SEMPADAN,DI MEDAN PERANG MEREKA SEORANG PAHLAWAN,APABILA PULANG KE RUMAH,MEREKA MASIH BERLAGAK SEORANG PAHLAWAN. MEREKA MEMBAWA MASUK HANYIR DARAH KE DALAM RUMAH DAN MENGUSAP PEDANG DGN BANGGA,ANAK2 KECIL MEREKA PULA AKAN MENGELUH JIKA BAU HANYIR DARAH ITU BERKURANGAN… PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD MENGAJAR ANAK2 KECIL MEREKA KASIH,SAYANG DAN CINTA, IA SESUATU YG TIADA KAITAN LANGSUNG DENGAN TAJAMNYA MATA PEDANG,KERASNYA BESI DAN KEBALNYA PERISAI…TETAPI INILAH YG DIAJARKAN PENYEMBAH2 BERHALA KEPADA ANAK2 KECIL MEREKA…. PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD MENGASAH PEDANG PADA WAKTU MALAM SELEPAS ANAK2 DAN ISTERI MEREKA TIDUR,PANTANG SEKALI JIKA MEREKA TERJAGA,AKAN DIPERLAHANKAN BUNYI ASAHAN ITU… PENYEMBAH2 BERHALA MEMARAHI ANAK2 KECIL MEREKA JIKA BERMAIN PEDANG MILIKNYA KERANA RISAU JIKA MEREKA TERCEDERA,PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD MEMARAHI ANAK2 KECIL MEREKA JIKA BERMAIN PEDANG MILIKNYA KERANA RISAU JIKA ORANG LAIN YG CEDERA… PENYEMBAH2 BERHALA SELEPAS MEMBUNUH MUSUH, PADA WAKTU MALAM MEREKA BERKUMPUL DI UNGGUN API BERSAMA2 KAWAN2 DAN MEREKA KETAWA DAN GELI HATI SEPANJANG MALAM KERANA ANAK 2 KECIL YG BAPA MEREKA DIBUNUH PASTI AKAN KELAPARAN ESOK HARI… PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD PULA,MEREKA BERSENDIRIAN DAN MEREKA RISAU SERTA KASIHAN ANAK2 KECIL YG BAPA MEREKA DIBUNUH APA YG HENDAK MEREKA MAKAN ESOK HARI… PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD APABILA MEREKA MERAMPAS TANAH PADA HARI INI,ESOK HARI MEREKA AKAN DATANG MEMBAWA LEBIH BANYAK MAKANAN UNTUK TUAN TANAH….TETAPI PENYEMBAH2 BERHALA APABILA MERAMPAS TANAH,ESOK HARI MEREKA AKAN DATANG TETAPI TIDAK MEMBAWA APA2 MAKANAN UNTUK TUAN TANAH… SUNGGUH PELIK…PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD APABILA SETIAP KALI MEREKA MENJAJAH,MEREKA SEMAKIN RAMAI KAWAN….TETAPI PENYEMBAH2 BERHALA APABILA MENJAJAH MEREKA SEMAKIN RAMAI MUSUH…. KAUM2 LAIN BERPERANG UNTUK MELINDUNGI KASIH SAYANG MEREKA DARI DICURI OLEH KAUM LAIN,TETAPI PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD BERPERANG UNTUK BERKONGSI KASIH SAYANG TUHANNYA BERSAMA2 KAUM YG LAIN!!…..,BERKONGSI,BERKONGSI SUATU PERKARA YG SEMAKIN BANYAK JIKA DIBERIKAN KEPADA ORANG LAIN,TIDAK SEPERTI HARTA YG SEMAKIN BERKURANGAN JIKA DIKONGSI BERSAMA… DAN INI ADALAH SATU PERKARA YG TIDAK PERNAH BERLAKU KEPADA MANA2 UMAT MANUSIA SEJAK MANUSIA DIJADIKAN TUHAN!! Aku ; jadi ini di antara orang2 islam dengan kaum lain dengan mengecualikan vatican la kiranya…apa pandangan vatican bila melihat keadaan islam dan kaum2 lain? Bishop ; SUATU MASA DAHULU SEMASA VATICAN MELIHAT PEPERANGAN DI ANTARA ISLAM DGN KERAJAAN YG LAIN,KEDUA2 KERAJAAN INI MENGGUNAKAN BEGITU BANYAK JASAD MANUSIA,KAMI MELIHAT ADA BERIBU2 JASAD MANUSIA TETAPI HAKIKATNYA ADA 2 PIHAK MANUSIA SAHAJA YG BERPERANG…DI SIANG HARI MEREKA MEMBUNUH MUSUH,DI MALAM HARI MEREKA BERKASIH SAYANG DGN ANAK2,ISTERI,KELUARGA DAN KAUM MEREKA…PEPERANGAN DAN PERMUSUHAN BERLAKU DILUAR KEBAHAGIAAN MEREKA,MALAH KEDUA2 PIHAK JUGA TAHU PERKARA INI MALAH KEDUA2NYA PULA MENGHORMATI SESAMA HAK UNTUK BAHAGIA BERSAMA KAUM SENDIRI,MEREKA MEMBEZAKAN WAKTU UNTUK BERKASIH SAYANG DAN WAKTU BERPERANG…INI SUNGGUH MENYAKITKAN HATI KAMI,INI BUKAN PEPERANGAN…BAGI PAUS PEPERANGAN TIDAK SEPATUTNYA DISELANGI WAKTUNYA DGN BERKASIH SAYANG…. ORANG2 ISLAM MEMANG CELAKA!!MEREKA MEMBUNUH MUSUH DALAM MASA YG SAMA MENGAJAR KERAJAAN2 KAFIR MENGENAL CINTA DAN KASIH SAYANG,DARI PERASAAN CINTA DAN KASIH SAYANG MAKA KENAL MEREKA AKAN TUHAN MUHAMAD…. Aku ;wah!…..keras betul hati paus ni, manusia pun tahu penat berperang,abis tu xtakkan la manusia perlu berperang sehari semalam 24 jam,7 hari seminggu?…kenapa paus kata peperangan tidak sepatutnya diselangi waktunya dgn berkasih sayang?? Bishop ; SEPERTI YG SAYA KATAKAN TADI,ORANG2 ISLAM APABILA PULANG DARI MEDAN PERANG,MEREKA BERKASIH SAYANG DENGAN KELUARGA DAN KAUM MEREKA…PADA WAKTU YANG SAMA KERAJAAN2 KAFIR JUGA PULANG DARI MEDAN PERANG,TETAPI MEREKA PULANG UNTUK BERMUSUH PULA DENGAN KELUARGA DAN KAUM MEREKA.. ORANG2 KAFIR YG MELIHAT SIAPA ISLAM SELEPAS MEREKA PULANG BERPERANG KEBANYAKANNYA CAIR HATINYA SEPERTI LILIN YG DINYALAKAN API… YANG SANGAT DIBENCI OLEH PADERI2 VATICAN IALAH WALAUPUN MASIH ADA KERAJAAN2 KAFIR YG TIDAK MEMELUK ISLAM,MEREKA TELAH JAUH BERUBAH DRPD YG SEBELUMNYA…. Aku ; ada berlaku ke perubahan pada kerajaan2 kafir ni… padahal mereka tidak memeluk islam??? Bishop ; YA…BENAR SEKALI,JIKA DAHULU MEREKA PULANG DARI PERANG DAN KEMUDIAN BERMUSUH PULA DENGAN KELUARGA DAN KAUM SENDIRI,TETAPI MEREKA SUDAH BELAJAR SESUATU DARI AJARAN MUHAMAD!….. MEREKA TELAH PULANG UNTUK MENYAYANGI KELUARGA DAN KAUM SENDIRI!!! MEREKA INI SUNGGUH BODOH!!!!…TIDAK SEDARKAH MEREKA BAHAWA DENGAN TIDAK SENGAJA MEREKA TELAH TER ‘ISLAM’ TANPA ORANG2 ISLAM BUAT APA2 SEKALIPUN!!!….YA…TANPA MEMBERIKAN NAMA “ISLAM” PADA DIRI MEREKA.. ORANG2 ISLAM TAHU PERUBAHAN YG DIALAMI KAUM2 KAFIR INI, DAN INILAH YG MEREKA MAHUKAN….LEBAM2 MATA ORG2 ISLAM MENANGIS TERHARU MELIHAT ORG2 KAFIR SUDAH MULA INGIN MENGENALI TUHAN MUHAMAD!! INI SUATU YG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH PAUS DAN EMPAYAR VATICAN….SUNGGUH MEMALUKAN!!! SAKIT DAN PEDIH TIDAK TERKATA HATI KAMI MELIHAT PEPERANGAN YG SUDAH TIDAK LAGI KELIHATAN SPT PERANG…. …..MAKA VATICAN TELAH MELAKUKAN SESUATU YG PEKERJAAN YG AKAN MENGHIDUPKAN KEMBALI PEPERANGAN DAN PERMUSUHAN YG AKAN DISERTAI OLEH SETIAP NYAWA MANUSIA YG HIDUP DAN IA MENGAMBIL MASA LEBIH 1000 TAHUN UNTUK MENDAPATKANNYA…. Aku : pak cik cakap ia akan disertai oleh semua manusia?maksud pak cik semua manusia tidak kira sesiapa sahaja ke?..x kn la takda langsung yang terkecuali daripada terlibat dengan peperangan yg besar ini..
Bishop : YA,BENAR SEKALI…HANYA KAMI SAJA YG TERKECUALI.MUHAMAD ITU BUKAN CALANG-CALANG MANUSIA,APABILA DIA PERGI KE MEDAN PERANG,DIA PERGI DENGAN SENYUMAN… KAMI SUNGGUH HAIRAN WALAUPUN SUDAH LAMA MUHAMAD TIADA,KAWAN-KAWANYA MASIH LAGI TERSENYUM PADAHAL NYAWA MEREKA AKAN KAMI RENTAP DARI TUBUH MEREKA.LALU KAMI BERTANYA KEPADA MEREKA APAKAH PERKARA YG MEMBUATKAN MEREKA TERSENYUM,LALU MEREKA MENJAWAB “KAMU AKAN TEWAS,TETAPI BUKAN DENGAN PEDANGKU INI” LALU KAMI KETAWA DENGAN SEKUAT HATI MELIHATKAN RAGAM KAWAN-KAWAN MUHAMAD YG PANDAI MEMBUAT KELAKAR.LALU KAMI BERKATA KEPADA MEREKA “KAMU MAHU MENANG DENGAN APA?ADAKAH DENGAN MENGGUNAKAN JANGGUT KAMU ITU”..SEKALI LAGI KAMI SERONOK KETAWA LAGI.. LALU KAWAN-KAWAN MUHAMAD MENJAWAB “PEREMPUAN2 KAMU,ANAK2 KAMU DAN ORANG2 TUA KAMU AKAN BERI KEMENANGAN KEPADA KAMI” KAMI PERNAH BERPERANG DENGAN KAUM SELAIN PENYEMBAH TUHAN MUHAMAD,SEMAKIN BANYAK BERPERANG SEMAKIN BANYAK KAMI MILIKI…TETAPI MEREKA SANGAT BERBEZA,SEMAKIN KAMI MEMERANGI MEREKA SEMAKIN BANYAK KAMI KEHILANGAN… KAMI MEMILIKI EMAS DAN PERAK,APABILA KAMI PULANG KE RUMAH UNTUK DITUNJUKKAN KEPADA PEREMPUAN KAMI,ANAK KAMI…MEREKA TIDAK MENGHIRAUKANYA,LALU MEREKA MENGHEMPASNYA KE LANTAI,LALU KAMI TAMPAR WAJAH MEREKA DAN KEMUDIAN MEREKA MENANGIS DAN TIDAK BERKATA SEPATAH PUN.LALU KAMI BERTANYA KEPADA DIRI KAMI SENDIRI “ADAKAH EMAS DAN PERAK YG KUWBAWA INI TIDAK CUKUP KILAUANYA?” CELAKA KAWAN2 MUHAMAD,APA YG MEREKA TELAH LAKUKAN KEPADA PEREMPUAN2 KAMI.. KEESOKAN HARINYA KETIKA KAMI HENDAK BERTOLAK UNTUK MEMBUNUH KAWAN-KAWAN MUHAMAD,PEREMPUAN2 KAMI YG BIASA MEMBANTU MEMPERSIAPKAN KAMI KELIHATAN BERSEDIH,KEBIASAANYA MEREKA TIDAK SEPERTI INI,RAUT WAJAH MEREKA BERKERUT LALU KAMI BERKATA “KAMI AKAN PULANG HIDUP-HIDUP DAN MEMBAWA LEBIH BANYAK UNTUK KAMU NANTI” APABILA PULANG KE RUMAH,MELIHATKAN SAJA KELIBAT KAMI,PEREMPUAN2 KAMI MENANGIS DAN TERUS MEMALINGKAN MUKA MEREKA DARI KAMI LALU KAMI BERTANYA APAKAH GERANGANNYA…BEGITU MELUAP-LUAP PERASAAN MARAH KAMI APABILA MEREKA MENJAWAB “KAMI MENANGIS KERANA KAWAN-KAWAN MUHAMAD TELAH TERBUNUH DAN TIDAK AKAN DATANG LAGI KEPADA KAMI” CELAKA!!!….PEREMPUAN2 KAMI INI SEPERTI TELAH DIRASUK,APAKAH PERKATAAN YG KELUAR DARI MULUT MEREKA INI!SEPATUTNYA KATA2 ITU DITUJUKAN KEPADA KAMI…ADA DI ANTARA KAMI YG MEMBUNUH PEREMPUAN2 SENDIRI KERANA BERKATA SEPERTI ITU… DAN KEESOKANYA LAGI KAMI PERGI JUGA MEMERANGI KAWAN-KAWAN MUHAMAD,SEBELUM KAMI BERTOLAK PEREMPUAN2 KAMI TIBA TIBA SAJA BERKATA “JIKA KAMU PERGI,KAMU TIDAK PERLU LAGI MEMBAWA PULANG APA2 SEKALIPUN.. TERNYATA APABILA KAMI PULANG SAJA,ALANGKAH TERKEJUTNYA KAMI APABILA BENAR2 TIADA SIAPA LAGI YG AKAN MENUGGU KEPULANGAN KAMI.. BARU KAMI SEDAR BAHAWA MUHAMAD BENAR2 TELAH MEMENANGI PEPERANGAN INI,YA..WALAUPUN YG TINGGAL HANYA KAWAN-KAWANYA SAJA.. SEMAKIN KAMI MEMERANGI KAWAN-KAWAN MUHAMAD,KAMI SANGKA KAMI LEBIH BANYAK MEMILIKI,RUPA-RUPANYA KAMI LEBIH BANYAK KEHILANGAN….KAMI CUBA MEMBUATKAN KAWAN-KAWAN MUHAMAD ITU KELIHATAN BODOH,KAMI JUGA CUBA MEMBUKTIKAN BAHAWA DIRI MEREKA ITU TIDAK BERHARGA…TETAPI YG SEBALIKNYA PULA BERLAKU. SUNGGUH MEMALUKAN!!….MEREKA SEMUA TELAH MENYERTAI KAWAN-KAWAN MUHAMAD.. Aku : kenapa pulak mereka berpaling tadah dan datang kepada islam dengan sendirinya?apa beza di antara islam dengan kaum2 yg lain..bukankah sama je kalau dah namanya perang,sama jer..kedua-dua pihak membunuh antara satu sama lain…. Bishop : KAMI TEWAS KERANA KAWAN-KAWAN MUHAMAD TIDAK LAKUKAN APA YG KAMI LAKUKAN…LANGSUNG KAMI TIDAK SEDAR SEBELUM INI MENGAPA MUHAMAD MELARANG KERAS KAWAN-KAWANNYA SUPAYA JANGAN SESEKALI MEMBUNUH MILIK MUSUH YG BERADA DI RUMAH… LALU KAMI BERTANYA KEPADA PEREMPUAN2 KAMI,ANAK2 KAMI APAKAH YANG MENYEBABKAN MEREKA MENYERTAI MUSUH2 KAMI…DAN MEREKA BERKATA BAHAWA KAWAN-KAWAN MUHAMAD TELAH MEMBUATKAN DIRI MEREKA DENGAN SESUATU YANG TIDAK SEPATUTNYA…PEREMPUAN2 KAMI PUN BERKATA LAGI… “SEWAKTU KAMI MELIHAT GEROMBOLAN KAWAN MUHAMAD YG PANTAS MENERJAH KE ARAH KAMI,KAMI SEDAR INILAH YANG TERAKHIR KAMI MENATAP WAJAH ANAK2 KAMI,MENGGIGIL KESEJUKAN TULANG DAN SENDI KAMI SAMBIL MEMELUK ANAK2 KAMI YANG MENANGIS KETAKUTAN,KAMI HANYA MAMPU MENUTUP MATA SAJA DAN BERSERAH MENUNGGU MASA SAJA UNTUK PEDANG MELIBAS LEHER KAMI” “TETAPI KAMI BERASA HAIRAN BAHAWA MENGAPA KAMI MASIH LAGI BERNAFAS,MENGAPA LEHER KAMI TIDAK MERASA DARAH YG MENITIS,TIDAK DENGAR LANGSUNG MANA2 SUARA KESAKITAN…LALU KAMI BERANIKAN DIRI UNTUK MEMBUKA MATA…BENAR!KAMI MASIH HIDUP!” “KAWAN-KAWAN MUHAMAD MEMBIARKAN KAMI HIDUP BUKAN UNTUK DIJAMAH TUBUH KAMI…SEDIKITPUN MEREKA TIDAK PERNAH SENTUH,MALAH JIKA ADA YANG TERDEDAH SEGERA MEREKA MEMALINGKAN MUKA KE TEMPAT LAIN” “KETIKA ANAK2 KAMI KETAKUTAN,KAWAN-KAWAN MUHAMAD SEGERA MENYARUNGKAN SEMULA PEDANG DAN WAJAH MEREKA SEPERTI ORANG YG TELAH MELAKUKAN KESALAHAN” “ MEREKA HANYA AKAN MAKAN SELEPAS KAMI MAKAN,MALAH MAKANAN UNTUK KAMI LEBIH BAIK DARI MAKANAN KAWAN-KAWAN MUHAMAD,SELIMUT KAMI JUGA LEBIH TEBAL DARI SELIMUT MEREKA” “KAWAN-KAWAN MUHAMAD JUGA BERKATA DENGAN BAIK,PEREMPUAN2 MEREKA AKAN MENEGUR JIKA MEREKA TERKASAR KEPADA KAMI…MALAH PEREMPUAN2 MEREKA MEMBERSIHKAN DIRI KAMI,MENYIKATKAN RAMBUT KAMI DAN PAKAIAN KAMI LEBIH LICIN DARIPADA MEREKA SENDIRI.. “TAPAK KAKI PEREMPUAN2 MEREKA JUGA LEBIH KERAS DARI KAMI SENDIRI KERANA KAMI DISURUH BERKUDA SEDANGKAN MEREKA BERJALAN KAKI” “ANAK2 KAWAN MUHAMAD JUGA MENGAJAK ANAK2 KAMI BERMAIN BERSAMA…JIKA LETIH,MEREKA AKAN TIDUR BERSEBELAHAN” “KAMU WAHAI LELAKI2 YG CELAKA!!….AKU DAN ANAK2 KU TIDAK PERNAH MENDAPAT SEMUA INI WALAUPUN AKU ADALAH PEREMPUAN2 KAMU,PADAHAL AKU MENDAPAT KEBAIKAN INI SEDANGKAN AKU HANYALAH TAWANAN PERANG!! “KAMU WAHAI LELAKI2 YG CELAKA!!..INIKAH KAUM YG ENGKAU CERITAKAN KEPADAKU YG SELAMA INI MEREKA MENYEBABKAN KITA MENDERITA…KAMU SEMUA INI PENDUSTA!KAMU TELAH MEMBUNUH MEREKA MAKA AKU BERSUMPAH KEPADA TUHAN MUHAMAD BAHAWA AKU TIDAK AKAN MELAHIRKAN ANAK UNTUK KAMU LAGI…MAKA BERAKHIRLAH KEJAHATAN KAMU YANG TIADA SIAPA AKAN MEWARISINYA LAGI” Aku : wah…mcm ni sekali reaksi org perempuan selepas mereka mendapat naungan islam..sejak islam wujud baru orang perempuan tahu bahawa tuhan sayang kepada mereka,islam telah memberi tempat yg selayaknya kepada wanita dan kanak2…jadi apa yg musuh2 nabi muhamad lakukan sbb kaum wanita dah x nk berikan zuriat lg kepada mereka.. (aku rasa mcm nk ketawa bila dia cerita org pompuan x nk bagi anak kt dorg…) Bishop : SUNGGUH CELAKA MUHAMAD!!….KAMI TIDAK PERNAH TAKUT KEPADA APA2 SEKALIPUN WALAUPUN MENIMBUS HIDUP2 BAYI2 PEREMPUAN….KAMI SANGKA PEREMPUAN2 INI AKAN TERUS SETIA MENERIMA KEHIDUPAN YG KAMI TENTUKAN UNTUK MEREKA…TIDAK PERNAH KAMI SANGKA BAHAWA KAMI AKAN KEHILANGAN MAKHLUK YG BERNAMA PEREMPUAN.. TIDAK KAMI SANGKA PEREMPUAN YG SELAMA INI LEMAH DAN TIDAK BERGUNA TELAH BERJAYA MEMBUATKAN TUBUH KAMI SERAM SEJUK KETAKUTAN…SIANG MALAM KAMI TIDAK BISA TIDUR KERANA MEMIKIRKAN BEGITU BERKUASANYA PEREMPUAN JIKA MEREKA MENGUGUT TIDAK MAHU MELAHIRKAN ZURIAT!!.. HANCUR HABIS SEGALA KESUKAAN KAMI…KAUM KAMI AKAN PUPUS TANPA ADA SIAPA YG AKAN MEWARISI SEGALANYA DARI KAMI!!…BARULAH KAMI SEDAR MENGAPA BILA KAMI MEMBAWA EMAS DAN PERAK UNTUK MEREKA,IA DICAMPAK OLEH PEREMPUAN INI KE TANAH… MUHAMAD TELAH MEMBUATKAN EMAS DAN PERAK TIDAK BERNILAI!!.. MAKA TIADA NIKMATNYA LAGI MENJADI SEORANG RAJA… SEJAK MANUSIA DICIPTA,TIDAK PERNAH BERLAKU DIMANA KAUM PEREMPUAN TIDAK MAHU MELAHIRKAN ANAK UNTUK KAUM MEREKA!! BERTAPA JATUH TERSUNGKUR MARUAH KAMI SEBAGAI LELAKI PERKASA..MARUAH KAMI DICABUT UMPAMA NYAWA!! KAMI SEDAR BAHAWA MAKHLUK PEREMPUAN YG TERGURIS HATI MEREKA TIDAK AKAN KEMBALI KEPADA KAMI BUAT SELAMA-LAMANYA…. MENANGIS AIR MATA DARAH SEKALIPUN TIDAK AKAN MENGEMBALIKAN MARUAH KAMI !! Aku : jadi orang2 pak cik dah berputus asa ke? Bishop: TIDAK!….KAMI MASIH MEMPUNYAI HARAPAN YG TERAKHIR…MEREKALAH YG MENENTUKAN BAHAWA KAMI MASIH LAYAK UNTUK BERADA DI BUMI PADANG PASIR INI…ANAK2 LELAKI KAMI… LALU KAMI DATANG KEPADA PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD,KAMI DATANG TANPA MEMBAWA PEDANG…KAMI MAHU MENEMUI ANAK2 KAMI,KAWAN-KAWAN MUHAMAD MENGIZINKANNYA.. KAMI MENUNGGU KATA PUTUS DARI ANAK2 KAMI BAHAWA MEREKA TERUS SETIA BERSAMA KAMI ATAU MENYERTAI PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD… Aku : lalu apa jawapan mereka?mereka pilih untuk ikut kaum sendiri ke? Bishop:….MEREKA HANYA MENJAWAB…”AKU TIDAK AKAN LAKUKAN APA YG DATUK2 KU AJARKAN KEPADA KAMU..KASIHAN KAMU SEBAB IBUKU AKAN MELAHIRKAN ADIK PEREMPUAN UNTUKKU…KAMU ADALAH MANUSIA YG TELAH MENIMBUS BAYI2 YG SEBENARNYA ADALAH BAKAL2 ISTERIKU” MAKA HANCUR BERKECAILAH HARAPAN KAMI…..TIADA APA LAGI YG TINGGAL…TIADA APA LAGI YG TINGGAL UNTUK KAMI DI PADANG PASIR INI… SEMASA KAMI BERSIAP2 UNTUK MENIGGALKAN TANAH AIR TERCINTA,TERDENGAR SUARA SUMBANG OLEH BEKAS2 PEREMPUAN KAMI,MEREKA BERKATA SESUATU YG MEMBUATKAN KAUM KAMI TIDAK AKAN LUPA BUAT SELAMA-LAMANYA… YA…WALAUPUN PAUS BENEDICT XVI BERKATA BAHAWA KAMI AKAN KEMBALI SEMULA KE TANAH AIR YG KAMI TELAH TINGGALKAN LEBIH 1000 TAHUN YG LALU,TETAPI BILA MENGINGATKANNYA SEMULA…SAYA SEPERTI TIDAK MAHU KEMBALI,..PEDIH TIDAK TERKATA HATI SAYA! Aku :oh…rupanya paus pun pernah bercakap perkara yg sama,serius sangat ke apa yg perempuan2 itu katakan?? YA”Bishop : BEKAS PEREMPUAN2 KAMI BERKATA ….. “AKU SUDAH LAMA MENGINGINKAN AIR MANI PENYEMBAH TUHAN MUHAMAD SENTIASA MELEKAT DI RAHIMKU INI,DAN KAMU WAHAI PEMBUNUH BAYI2 PEREMPUAN!!…BUANGKAN SAJA AIR MANI KAMU DI TANAH,BUKAN SAJA DIRI KAMU MALAH AIR MANI KAMU SUDAH TIDAK BERGUNA…WALAUPUN KEMANA SAJA KAMU PERGI MEMBAWA DIRI,TIADA MANA2 PEREMPUAN DI DUNIA INI YG AKAN SUDI MENERIMA AIR MANI KAMU… ….DAN KAMU WAHAI LELAKI2 DARI KAUM PENYEMBAH TUHAN MUHAMAD!!,KERANA KAMU TELAH MEMPERTAHANKAN KEMULIAAN RAHIMKU DI SISI TUHAN,MAKA PERGILAH KEMANA SAJA,SEMUA PEREMPUAN DI DUNIA INI MENDAMBAKAN AIR MANIMU..DAN AKU BERDOA KEPADA TUHAN SUPAYA SETIAP RAHIM PEREMPUAN DI DUNIA INI MAKA AIR MANIMU ADALAH PENGHUNINYA.. Aku : wah….pada masa itu,adakah orang2 pak cik merasakan ini suatu penghinaan?,saya rasa orang2 pak cik mmg dah xde tempat lagi…. Bishop : YA….ITU ADALAH KATA2 TERAKHIR OLEH PEREMPUAN DI PADANG PASIR KEPADA KAUM YG KEDUA DATANG KE BUMI DINGIN SELEPAS KEDATANGAN PERTAMA SELEPAS ISA DIBUNUH.. INI SUATU PENGHINAAN YG TERAMAT DAHSYAT KEPADA KAMI,TUHAN MUHAMAD MEMANG CELAKA!!…..DIA TELAH MENGHUKUM KAMI DAN MELETAKKAN KAMI LEBIH HINA BERBANDING KAUM2 YG LAIN SEDANGKAN MEREKA JUGA TIDAK MENYEMBAH DIRI-NYA. KAUM2 PENYEMBAH BERHALA YG MELIHAT KEADAAN KAMI BERLARI SEGERA MENDAPATKAN PEREMPUAN2 DAN ANAK2 MEREKA SEBELUM SEGALANYA TERLAMBAT… BENAR KATA2 BEKAS PEREMPUAN KAMI!..SETIAP KALI KAMI MELANGKAH KELUAR DARI PADANG PASIR,ADA SAJA MATA YG MEMANDANG KEBODOHAN KAMI,..YA PADANG PASIR SUDAH TIDAK BERGUNA LAGI BAGI KAMI KERANA IA TELAH DIBANJIRI BENIH2 PENYEMBAH TUHAN MUHAMAD….KAMI TELAH GAGAL MENYEKAT KASIH SAYANG TUHAN MUHAMAD.. SEPANJANG PERJALANAN ITU,APABILA KAMI MEMANDANG GUNUNG2,LAUTAN DAN LANGIT,MEREKA SEOLAH-OLAH SEDANG MELAKNAT KAMI…WALAUPUN TUHAN MUHAMAD MEMBERI PILIHAN DENGAN SYARATNYA KAMI MENGAKUI KEJAHATAN KAMI… TIDAK AKAN SESEKALI KAMI MEMINTA KEAMPUNAN TUHAN MUHAMAD!…MUHAMAD TELAH MEMBUKA TEMBELANG KEPADA MANUSIA BAGAIMANA KAMI MENJADI RAJA DENGAN MEMBUATKAN YG LAIN MENJADI HAMBA,MUHAMAD TELAH MEMBUATKAN EMAS DAN PERAK HILANG PESONA DI MATA MANUSIA…. DULU MENJADI RAJA ADALAH PERKARA YG SANGAT DIIDAMKAN OLEH SETIAP MANUSIA,TIADA KESERONOKAN YG LEBIH BAIK DARI MENJADI RAJA,TETAPI BILA MUHAMAD CELAKA ITU DATANG….MAKA HILANGLAH SERONOKNYA MENJADI RAJA…TIADA SIAPA LAGI BERCITA-CITA UNTUK MEMILIKI EMAS DAN PERAK… BENAR2 BENCI KAMI KEPADA MUHAMAD! SEBAB DIA TELAH MEMBUATKAN MANUSIA TIDAK AKAN MEWARISI KESUKAAN KAMI… APABILA KAMI SAMPAI DI SEMPADAN ANTARA PADANG PASIR DAN BUMI DINGIN,KAMI MENGGENGGAM PASIR DAN MELEPASKANNYA LALU KAMI TELAH BERSUMPAH KEPADA TUHAN MUHAMAD…. WAHAI TUHAN MUHAMAD! ENGKAU TELAH MENDAPAT KEMULIAAN DAN KAMI TELAH MENDAPAT PENGHINAAN,SUATU HARI NANTI KAMI AKAN MEMBUATKAN ENGKAU MENDAPAT PENGHINAAN DAN KAMI PULA YANG AKAN MEMILIKI KEMULIAAN,WAHAI TUHAN MUHAMAD..ENGKAU ADALAH MUSUH KAMI YANG ABADI!! Aku : saya x faham kenapa pak cik menganggap islam sebagai musuh,padahal ketika nabi muhamad s.a.w beri muka kt orang kafir,tapi dorg pulak yg khianat perjanjian dgn nabi…ini bukan salah islam!ini pilihan orang kafir sendiri kn… Bishop: ITU KAMI TIDAK PEDULI!….KAMI YG SEPATUTNYA BERTANYA KEPADA KAMU,APA PILIHAN YANG ISLAM ADA SEKARANG??..ISLAM SUDAH TIDAK MAMPU MENAWARKAN APA2 PILIHAN KEPADA KAMI SEJAK VATICAN MEWUJUDKAN SUATU PEKERJAAN YG MENYEBABKAN KNIGHT TEMPLAR DILAHIRKAN… Aku : oh…knight templar,dulu pun pak cik pernah cerita…maksud pak cik perancangan ini lebih awal dari kewujudan knight templar ke?
Bishop: YA….PAUS MEMBERI NAMA IA SEBAGAI “ORDER OF THE GARTER”…. Aku : hah!….dari cara pak cik bercakap je sy dah tau yg pak cik ni cuba nk putar belit …bila pak cik cerita pasal bangsa jahiliyah jer kenapa guna perkataan “kami”??..kejap-kejap “kami”..sikit-sikit “kami”,walaupun pak cik benci kepada islam tapi pak cik x hidup sezaman dengan nabi muhamad s.a.w. jadi pendapat saya pak cik x layak untuk mewakilkan bangsa jahiliyah sebagai “kami” kerana status pak cik adalah pemimpin kristian,pak cik bukan pemimpin jahiliyah…jadi apa yg membuatkan pak cik rasa seolah-olah layak mewakilkan diri mereka dalam perancangan Vatican?? Bishop : SESIAPA SAHAJA YG MEMUSUHI TUHAN MUHAMAD ADALAH LAYAK BAGI KAMI UNTUK MENJADI WAKIL KEPADA KEBENCIAN MEREKA…MUSUH2 YG HIDUP SEZAMAN DENGAN MUHAMAD DAN SEZAMAN DENGAN KAWAN-KAWANYA JUGA ADALAH SEBAHAGIAN DARI DIRI KAMI,JIKA MUSUH2 MUHAMAD BERASA SAKIT,MAKA KAMI JUGA MERASA SAKITNYA WALAUPUN VATICAN INI BATU JAUHNYA DARI MAKKAH…. KAMI BERTERIMA KASIH KEPADA KAUM2 LAIN YG MENENTANG MUHAMAD DAN KAWAN-KAWANNYA…KAMI BERASA BEGITU KESAL KEPADA MEREKA YG BERPALING TADAH DARI BERHALA2 MEREKA,SESIAPA SAHAJA HATI MANUSIA YG BERJAYA DIJINAKKAN OLEH TUHAN MUHAMAD ADALAH MUSUH KAMI YANG NYATA!! Aku : dulu pak cik cerita pasal knight templar,kenapa pulak perlu ada perancangan yg lebih awal dari kewujudan knight templar? Saya langsung x faham sebab sblm ni sy fikir knight templar la yg mula2 sekali berkhidmat untuk gereja.. Bishop: KNIGHT TEMPLAR ITU TERBAHAGI KEPADA DUA IAITU SIAPA MEREKA SEBELUM PERANG SALIB DAN SIAPA MEREKA SELEPAS PERANG SALIB…TETAPI TUGAS MEREKA SELEPAS PEPERANGAN SALIB TELAH SAYA CERITAKAN KEPADA KAMU SEBELUM INI.., TANPA “ORDER OF THE GARTER”,GEREJA TIDAK AKAN TERMAMPU UNTUK MEMBUNUH SALAHUDIN DAN KAWAN-KAWANYA YANG MENGINGIKAN AIR MANI MEREKA BERTEBARAN PULA KE SELURUH BUMI PENYEMBAH ISA SEMASA KAMI MENDAPATKAN SIMPATI PENYEMBAH2 ISA,KAMI FIKIR BAHAWA KAWAN-KAWAN MUHAMAD TIDAK AKAN KELUAR DARI PADANG PASIR YG TELAH MENJADI MILIK MEREKA,RUPA-RUPANYA KAMI TERSALAH!KAWAN-KAWAN MUHAMAD RUPANYA MENGINGINKAN LEBIH DARI PADANG PASIR MEREKA INGINKAN JUGA PENYEMBAH2 ISA MENJADI SEPERTI MEREKA DAN JIKA MEREKA SUDAH MEMILIKI PENYEMBAH ISA,MAKA BEKAS2 PENYEMBAH ISA PULA MAHU KAUM LAIN JADI SEPERTI MEREKA! SEMASA KAMI MELIHAT KAUM PENYEMBAH ISA INI,MEREKA MASIH MEMBUAT HAL KEHIDUPAN SENDIRI…MEREKA SEDIKIT PUN TIDAK TERFIKIR BAHAWA SALAHUDIN AKAN TIBA, SALAHUDIN TIDAK AKAN MEMUSNAHKAN BERHALA ISA DENGAN TANGANNYA,MALAH SALAHUDIN AKAN MEMBUATKAN PENYEMBAH2 ISA MEMUSNAHKAN BERHALA2 DENGAN TANGAN PENYEMBAH ISA SENDIRI…YA.. DENGAN NAMA “ISLAM” YG DIBERIKAN TUHAN MUHAMAD,MEREKA ADALAH SATU-SATUNYA AGAMA YG MAMPU MEMBUATKAN KAUM2 LAIN MEMUSNAHKAN BERHALA MEREKA DENGAN KERELAAN SENDIRI.. SEBELUM KAMI MEMULAKAN APA-APA PEKERJAAN SEKALIPUN,SEMEMANGNYA KAMI TELAH MENDAPAT KELEBIHAN DISEBABKAN HAMPIR KESELURUHAN BUMI DINGIN DIPENUHI PENYEMBAH2 ISA SEBELUM KETIBAAN KAMI LAGI!…PAUS ZACHARIAS TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAANNYA SEBELUM VATICAN BERKENALAN DENGAN PEMBUNUH ISA YG BARU SAJA TIBA DARI PADANG PASIR..YA SETELAH LEBIH 100 TAHUN MUHAMAD DI AMBIL TUHANNYA.. Aku : nanti sekejap pak cik,kepala sy dah pening da ni…kenapa pulak paus zacharias berkenalan dgn orang yg berpindah dari tanah arab ke eropah?klu sy la yg jadi ketua agama buat apa nk kagum dgn orang asing? Tadi pun pak cik cakap kaum itu adalah “pembunuh nabi isa a.s” …aduh…keliru saya skng ni!..ok la skng ni sy ckp apa yg saya faham dari apa yg pak cik ckp.. ”orang kristian iaitu orang yg mengikut ajaran nabi isa,ketua agama kristian iaitu paus telah berkenalan dgn pembunuh nabi isa a.s,pembunuh nabi isa ialah kaum yg datang ke eropah dari tanah arab selepas lebih 100 tahun nabi muhamad s.a.w wafat!!!” Saya rasa mcm nk pecah kepala otak sbb kitab2 agama islam pun xde cerita semua ni… Bishop: YA…SEBAB ULAMA2 BODOH KAMU YG HANYA TAHU MENULIS KITAB ITU TIDAK PERNAH SEKALIPUN MEMBERI RUANG UNTUK MEWAKILKAN ISI HATI KAMI DALAM KITAB2 MEREKA,YG ADA DALAM KITAB MEREKA HANYALAH APA YG MEREKA SUKA UNTUK DITULIS… Aku : kenapa pulak pak cik panggil orang yg berpindah dari tanah arab ke eropah sebagai “pembunuh nabi isa a.s”? Bishop : SEBAB MEREKA GAGAL MEMBUNUH MUHAMAD!!…MUHAMAD DIAMBIL TUHANYA DISEBABKAN SAKIT TUA,BUKAN DIBUNUH OLEH MUSUH..MEREKA BUKAN SAHAJA GAGAL MEMBUNUH MUHAMAD,MALAH MUHAMAD BERJAYA MENYELESAIKAN PEKERJAANYA SEBELUM SEMPAT DIBUNUH OLEH MUSUHNYA,JADI JIKA MEREKA DAPAT MEMBUNUH MUHAMAD SEKALIPUN IA SUDAH TIDAK BERMAKNA LAGI KERANA AJARAN MUHAMAD YG SEPATUTNYA DIBUNUH BUKAN JASAD LELAKI ITU…. Aku :oh…ok la,jadinya jika kaum yg berpindah ke eropah tu berjaya membunuh nabi muhamad s.a.w,apa yg akan berlaku pulak? Bishop : MAKA KAMI TIDAK LAGI MEMANGGIL MEREKA SEBAGAI “PEMBUNUH ISA” KAMI AKAN MEMANGGIL MEREKA PULA SEBAGAI “PEMBUNUH MUHAMAD”…. Aku : apa sebenarnya maksud pakcik?…apa bezanya panggilan itu jika mereka bertujuan membunuh nabi.. Bishop:YA… SEBENARNYA PEMBUNUH ISA ADALAH KAUM YG SAMA BERNIAT MEMBUNUH MUHAMAD,CUMA MUHAMAD GAGAL DIBUNUH…SEDIKIT PUN TIDAK CACAT HATI MEREKA UNTUK MEMBUNUH MUHAMAD YG DIJANJIKAN AKAN LAHIR SELEPAS KETIADAAN ISA. SUATU RAHSIA BESAR VATICAN YG SAYA KIRA JIKA ISLAM TAHU SEKARANG INI PUN IA SUDAH TERLAMBAT,ISLAM SUDAH TIDAK MAMPU UNTUK MENGUBAH APA-APA SEKALIPUN…ORANG2 ISLAM YG BODOH!!…PAUS ZACHARIAS LEBIH ARIF MENGENAI SIAPA KAUM YG DATANG DARI PADANG PASIR MENGHADAP DIRINYA. (peh…pedih hati aku dgr dia ckp bodo,klu dulu bunyi dia ckp mcm tu samar2 je..skng ni makin lama makin jelas bunyi bodo tu) Aku : kalau paus zacharias hebat sangat apa yg dia boleh buat pada islam,sedangkan orang2 arab yahudi keparat yg memusuhi nabi muhamad pun akhirnya berambus dari tanah arab pergi eropah…ha,pak cik ckp la? Bishop: SUNGGUH BODOH UMAT ISLAM!!!MEREKA LANGSUNG TIDAK MENGETAHUI BAHAWA KAUM YG MEMBUNUH KAWAN-KAWAN MUHAMAD ITU SEBENARNYA JUGA ADALAH KAUM YG SAMA…YA…PEMBUNUH ISA.. Aku : ha…habis tu jika mereka berjaya membunuh para sahabat nabi muhamad s.a.w,kenapa tidak terus menetap kt tanah arab jer,kenapa mereka pergi berambus jugak? Bishop: PEMBUNUH ISA SUDAH TIADA BANYAK PILIHAN,SEBAB PEREMPUAN2 YG SAYA CERITAKAN ITU SUDAH TIDAK MAHU MELAHIRKAN ANAK UNTUK MEREKA,JADI UNTUK MENERUSKAN KETURUNAN, KAUM PEMBUNUH ISA TERPAKSA KELUAR DARI PADANG PASIR UNTUK MENEMUI KAUM LAIN YG SANGGUP MELAHIRKAN ANAK UNTUK MENYAMBUNG PERJUANGAN MENENTANG AJARAN MUHAMAD SEHINGGA MUHAMAD YG BARU AKAN MUNCUL!! Aku : sungguh dahsyat semangat musuh2 islam!..dorg x pernah berputus asa,mereka sanggup merantau hanya untuk sambung keturunan,sambung keturunan hanya untuk menentang islam!!….jadi selepas mereka membunuh para sahabat nabi,adakah mereka terus keluar merantau ke eropah? Bishop: SAYA PASTI APA YG SAYA CERITAKAN KEPADA KAMU PASTI TIDAK TERCATAT DIMANA2 KITAB ULAMA BODOH KAMU ITU!!… Aku : hah…dan pak cik lupa mesti paus akan marah bila pak cik cerita rahsia Vatican kepada orang lain… (muka jiran langsung tidak risau seolah-olah kata2 aku x bermakna apa2) Bishop: BANYAK PERKARA TELAH BERLAKU SELEPAS MUHAMAD DI AMBIL TUHANYA,KAWAN MUHAMAD DIBUNUH,ADA YG KEMBALI MENYEMBAH BERHALA DAN ADA YG MENGINGINKAN MENJADI MUHAMAD….SEMUA ITU ADALAH USAHA KAUM PEMBUNUH ISA YG GAGAL MEMBUNUH MUHAMAD… DALAM MASA 100 TAHUN PEMERINTAHAN KAWAN2 MUHAMAD,PEMBUNUH2 ISA TELAH MERANCANG SESUATU YG TELAH MENYEBABKAN KAWAN-KAWAN MUHAMAD TERLEPAS PANDANG DAN CUAI.. KAUM PEMBUNUH ISA TELAH MEMBAHAGIKAN KAUM MEREKA KEPADA DUA BAHAGIAN!! PUAK PERTAMA PERLU DILIHAT OLEH KAWAN-KAWAN MUHAMAD SEBAGAI KAUM YG JAHAT,MENENTANG MUHAMAD SECARA TERANG-TERANGAN DAN MEREKA TIDAK BERGANJAK DARI PADANG PASIR… PUAK KEDUA PERLU DILIHAT OLEH KAWAN-KAWAN MUHAMAD SEBAGAI TIDAK WUJUD LANGSUNG….JADI MEREKA BERPELUANG MENINGGALKAN PADANG PASIR SELAMA-LAMANYA… LALU DIMANAKAH LETAKNYA KEBODOHAN KAWAN-KAWAN MUHAMAD ITU? Aku :….ish..tipu lah,x kn la para sahabat x tau langsung bahawa kaum penentang dan pemberontak ada yg keluar meninggalkan tanah arab..x mungkin,x mungkin…tak mungkin perkara ini terlepas dari pengetahuan orang2 islam Bishop: JIKA ADAPUN IA TIDAK SEMPAT DITULIS KE DALAM KITAB,KERANA DI DALAM HATI MEREKA SUDAH ADA SEKECIL BUTIR PASIR,MENYANGKA MUSUH2 MUHAMAD MELARIKAN DIRI KERANA TAKUT KEPADA KAWAN-KAWANYA,MEREKA MENGANGGAP IA REMEH….BODOH BETUL!!…. KAWAN-KAWAN MUHAMAD TELAH DIPERDAYA,MEREKA PERCAYA BAHAWA PENENTANG MUHAMAD YG BERADA DI DEPAN MEREKA ADALAH SATU-SATUNYA MUSUH YG MASIH WUJUD! JANGAN KAMU FIKIR PENYEMBAH TUHAN MUHAMAD SAJA YG MAMPU MENGONRBANKAN NYAWA,PADA MASA ITU MUSUH2 MUHAMAD JUGA SUDAH PANDAI MENGGADAIKAN NYAWA!!,MALAH MEREKA MENJADIKAN DIRI MEREKA SEBAGAI UMPAN SUPAYA SAUDARA MEREKA YG KELUAR DARI PADANG PASIR AKAN DAPAT MENEMUI EMPAYAR PEMYEMBAH ISA DI BUMI DINGIN.. Aku : apa yg menyebabkan musuh2 para sahabat nabi s.a.w mencari pengikut nabi isa a.s…pelik betul,sebelum ni pun pak cik cakap musuh2 para sahabat adalah “pembunuh isa”…ish,ni macam x masuk akal pulak,cuba pak cik bayangkan sendirilah ae…,dorg tu dah la bunuh nabi isa,lepas dorg gagal bunuh nabi muhamad,dorg pergi pulak jumpa pengikut nabi isa….cari penyakit ni namanya!! Bishop : BODOH SUNGGUH KAMU INI!!TANPA MEREKA,VATICAN TIDAK AKAN BERKUASA SEPERTI HARI INI..KEDATANGAN PEMBUNUH KAWAN-KAWAN MUHAMAD KE BUMI DINGIN KAMI RASAKAN SEPERTI BIDADARI YG TURUN DARI SYURGA,SESUNGGUHNYA TIDAK TEBALAS JASA PEMBUNUH KAWAN-KAWAN MUHAMAD…ALANGKAH BAGUSNYA JIKA MEREKA MASIH HIDUP,PASTI MEREKA AKAN BERBANGGA MELIHAT KEJAYAAN KAMI,KERANA KAMI TELAH MENJADI WAKIL BAGI DENDAM MEREKA KEPADA PENYEMBAH2 TUHAN MUHAMAD MUSUH2 MUHAMAD YG TIDAK MENYERTAI ROMBONGAN INI TELAH BERSUMPAH AKAN MATI DI TANAH AIR SENDIRI,MEREKA BERMATI-MATIAN MENENTANG KAWAN2 MUHAMAD SEHINGGA TITISAN DARAH TERAKHIR.SEMASA PEDANG KAWAN-KAWAN MUHAMAD MELEKAT DITUBUH MEREKA,MEREKA MASIH BOLEH TERSENYUM DAN KETAWA..JIKA DAHULU MUHAMAD BOLEH TERSENYUM,SEKARANG INI GILIRAN MEREKA PULA DAN SEBELUM MENGHEMBUSKAN NAFAS TERAKHIR MEREKA SEMPAT BERKATA… “SELAMAT JALAN SAUDARA-SAUDARAKU,SEMOGA MUHAMAD YG BARU TIDAK AKAN LAHIR DENGAN PERGINYA KAMU KE SANA”… LALU KAWAN2 MUHAMAD PUN TERPINGA-PINGA DENGAN SIAPA MUSUH2 MEREKA SEDANG BERKATA-KATA KERANA TIADA KELIBAT SESIAPA PUN… Aku : saya rasa sangat hairan la pak cik, kenapa umat islam apabila bercerita pasal kegemilangan islam jer,mesti ada jer sesuatu yg kami terlepas pandang mcm yg pak cik ceritakan ini…saya langsung x tahu rupa-rupanya musuh2 islam ada yg sengaja masih tinggal di tanah arab,padahal orang yg paling kuat bermusuh dengan islam telah merantau ke eropah… Tapi yg lg saya pelik..kenapa musuh2 islam merantau ke eropah?,kenapa x pergi ke afrika,kenapa x pergi ke china atau ke India ke…mcm mana dorg tau kt eropah tu ada pengikut nabi isa? (kali ni bishop betul2 ketawa xde nk tutup2 mulut,dia termenung seketika ) Bishop : KAMU SENDIRI YG SEPATUTNYA BERTANYA KEPADA MUHAMAD..SAYA TIDAK PASTI SAMA ADA MUHAMAD SENGAJA ATAU TELAH TERLANJUR MELAKUKAN KESILAPAN YG TERSANGATLAH BESAR YG TIDAK MUNGIN BOLEH DIPERBETULKAN SEMULA… Aku : apa yg pak cik ckp kn ni…jangan nak merepek!apa yg nabi s.a.w sengaja atau x sengaja ni?apa yg x boleh diperbetulkan semula?. Bishop: UMPAMANYA JIKA IA HENDAK DIUBAH,MAKA MUHAMAD YG DAHULU,HARUS HIDUP SEMULA…TETAPI INI TIDAK AKAN BERLAKU,YA…MUNGKIN MUHAMAD TELAH MELAKUKAN KESILAPAN YG TIDAK BOLEH DITEBUS,KESILAPAN YANG MEMBUKA RUANG KEPADA SESIAPA SAHAJA YG MEMUSUHI TUHANNYA Aku : pak cik jgn nk merepek lg..nabi muhamad s.a.w jauh sekali dari melakukan perbuatan dosa apatah lagi kesilapan…islam sendiri membezakan yg mana silap dan yg mana dosa.jika nabi muhamad s.a.w pernah melakukan kesilapan dlm kehidupanya sekalipun, ia adalah sangat kecil dan tidak sampai dkira sebagai dosa… Bishop: YA….ITU SAYA TAHU,MEMANG MUHAMAD DIPELIHARA DARI DOSA,..PADA MULANYA MUHAMAD HANYA INGIN IA DIKETAHUI OLEH KAWAN-KAWANNYA SAHAJA,TETAPI MUSUH-MUSUH MUHAMAD TELAH MENCURI DENGAR SESUATU RAHSIA… HANYA SELEPAS MUHAMAD DI AMBIL TUHANNYA DAN SELEPAS AJARAN MUHAMAD MENGUASAI PADANG PASIR BARULAH MEREKA DATANG MENEMUI PENYEMBAH2 ISA DI BUMI DINGIN KERANA PENYEMBAH2 ISA ADALAH HARAPAN TERAKHIR MEREKA UNTUK MENGHANCURKAN AJARAN MUHAMAD SELAMA-LAMANYA… Aku : apa rahsia yg begitu besar yg membawa musuh2 islam ke eropah,kalau pak cik cakap para sahabat nabi dah dibunuh,maksudnya adakah pemimpin islam seperti saidina abu bakar r.a,umar r.a,uthman r.a dan ali r.a tahu perkara ini…ataupun sahabat yg memimpin selepas mereka… Bishop : ITU KAMI TIDAK PASTI SAMA ADA 4 ORANG KAWAN MUHAMAD ITU TAHU ATAU TIDAK,TETAPI MUSUH2 MUHAMAD HANYA MENINGGALKAN PADANG PASIR SEJAK MEREKA BEREMPAT ITU DIBUNUH…DAN RAHSIA BESAR ITU ADALAH “JARI TELUNJUK MUHAMAD”…. Aku : JARI TELUNJUK MUHAMAD??????……macam pelik bunyinya sebab sy x pernah dengar pun, klu ia rahsia sekalipun kenapa pak cik panggil ia dengan nama yg sebegitu?? Bishop: BUKAN KAMI SESUKA HATI MEMBERI NAMA SEBEGITU,KERANA MANUSIA YG MEMBERI NAMA “JARI TELUNJUK MUHAMAD” ADALAH PAUS ZACHARIAS… SAYA HANYA DIBERITAHU OLEH PAUS BENEDICT XVI BAHAWA “JARI TELUNJUK MUHAMAD” ADALAH IBU BAGI SEMUA PERANCANGAN VATICAN SEJAK 1300 TAHUN DAHULU… KAWAN-KAWAN MUHAMAD INI MEMANG BODOH!!..MEREKA FIKIR MUSUH MEREKA TELAH PUPUS DI PADANG PASIR,TETAPI MEREKA TIDAK SEDAR BAHAWA PAUS ZACHARIAS TELAH MENYAHUT PERJUANGAN SAHABAT-SAHABATNYA YG TELAH DITEWASKAN KAWAN-KAWAN MUHAMAD… Aku : siapa sahabat-sahabat paus zacharias?.,kenapa pulak paus menganggap orang yg datang itu sebagai sahabat… Bishop: YA….MAKA BERMULALAH PEKERJAAN VATICAN YG DIDAHULUI PERTEMUAN PAUS ZACHARIAS DENGAN KAUM2 YG BERJAYA MEMBUNUH 4 ORANG KAWAN-KAWAN MUHAMAD ITU……. ( aku rasa x puas ati la sebab bishop cakap bangsa yg cuba membunuh isa a.s adalah bangsa yg sama cuba menentang muhamad s.a.w,yg lg aku x puas ati bila dia ckp pemberontak2 yg menentang islam telah membunuh 4 orang sahabat nabi s.aw and then they all berhijrah ke rom pg jumpa pope zacharias…tapi bila kira2 balik jurang masa sewaktu nabi wafat dengan pope zacharias hanya beza lebih kurang 100 tahun jer!..tapi hairan kenapa x pernah dengar sejarah pun cerita pemberontak2 laknat jumpa pope zacharias….something that history was hidden)
----------------------------------------------/------------------------------------- aku yang dimaksudkan adalam saudara Zaim yang menulis blog bahtera wawasan Segala apa yang dibentangkan ini adalah sebagai bahan fikir kita untuk kita renungkan,saya tidak memaksa untuk anda mempercayainya seratus peratus tetapi anda sendiri boleh bayangkan dan fikirkan akan kebenarannya.Sepertimana yang telah di ceritakan di atas, seandainya kita hendak menulis dengan pena tentang perancangan mereka, sememangnya kita tidak dapat menghuraikan sepenuhnya di atas kertas atau pena maya ini. Perhatikanlah sedikit demi sedikit tentang apa yang telah dipaparkan melalui Blog ini dan juga blog pautan untuk kite terus menyusuli perjalanan orang-orang terdahulu beriman dengan Allah s.w.t.