Monday, 26 September 2011

ALLAH MEMANGGIL

مأنسي يڠ لاهير ك موك بومي اين ڤستي ڤرنه مڠالمي كسالهن سباڬايمان يڠ داوڠكڤ رسول الله ساو، "ستياڤ مأنسي ڤرنه برساله، دان سبايق-باءيق اورڠ يڠ برساله ايت اداله يڠ كمبالي ك جالن الله،" ﴿ ه.ر. ترمذي، ابن ماجه، دان حاكيم﴾. دري هاديث اين جلس، بهوا رسول الله منڬسكن بهوا ساڠت مأنسيوي سكالي، اڤابيلا مأنسي ايت بربوات كسالهن. باڬي مريك يڠ تله ملاكوكن كسالهن بهكن مراسا دوساڽ بڬيتو بسر، رسول الله ممبريكن ريسيڤ اڬر تيدق برڤوتوس اسا دڠن تروس منچبوركن ديري د لمبه كنيستاان، "كاتاكنله، ءهاي همبا-همبا-كو يڠ ملمڤاوءي باتس ترهادڤ ديري سنديري، جاڠنله كامو برڤوتوس اسا دري رحمة الله..." ﴿ق.س. از-ذومر [٣٩] : ٥٣﴾ الله يڠ مها ڤڠامڤون مڠاجق مريك اونتوق منيڠڬلكن سموا ايت دان كمبالي ك جالن الله، سياڤا يڠ ماو كمبالي ك جالن-ڽ، نيسچاي دي برحق منداڤتكن كاسيه سايڠ الله. "سسوڠڬوهڽ، الله ساڠت سوك اورڠ يڠ كمبالي ك جالن-ڽ دان اورڠ يڠ برسوچيكان ديريڽ". ﴿ق.س. البقرة [٢] : ٢٢٢﴾ كسوكأن الله ايت جوڬ دتونجوكن د دالم سورت ترسبوت د اتس، جوڬ اونتوق مڽادركن مريك يڠ برلومور دڠن دوسا دان ساله. سوده تيڠڬلكن سموا ايت، ماري كمبالي منسڬراكن ديري كڤد-كو. يڠ سوده، بيارله برلالو، كالاو ڤرلو دقبور دالم-دالم، جاڠن سمڤأي تروڠكڤ كمبالي، ماري كمبالي ك جالن يڠ بنر، دان سڬرا منوجو كڤد سورڬ يڠ بسرڽ سلواس لاڠيت دان بومي. نامون ڤد كڽاتأنڽ، اد دانتارا مأنسي يڠ مسكيڤون الله تاءالاا سوده مڠيڠتكن اونتوق كمبالي، تاڤي ماسيه ساج ملاكوكن برباڬاي ڤنڽيمڤڠن، ڤركتيك كوروڤسي مراجللا، ڤرزناهن تراس سوده سماكين بياسا، كماك سايتن، ڤرجودين، كمشركن مارق د مان-مان. سوڠڬوه ساڠت دسايڠكن ميمڠ، تاڤي ايتله كڽاتأن يڠ اد. مريك هاروس دسلامتكن دڠن مڠاجقڽ كمبالي ك جالن الله. اونتوق مڠيڠتكن ايت، مك ترلبيه دولو كيت هاروس تاهو فكتور ڤڽبابڽ، مڠاڤ مريك سمڤأي لاروت ملبور ديري دالم لومڤور كنيستاان دان تيدق ماو ممسڬراكن ديري ك جالن الله. ڤرتام، كارنا اورڠ ايت مراسا ديريڽ سوده بنر. ڤوكوقڽ، اڤ يڠ دلاكوكن، ڤنداڤتڽ، كبيجكنڽ دأڠڬڤڽ بنر. سهيڠڬ اونتوق اڤ اي كمبالي ك جالن الله، اڤ ساله ساي، اڤ دوسا ساي، ايت فيكيرڽ.. اورڠ كالاو مراسا بنر، اوتوماتيس اي تيدق اكن مڠاكو ساله، دان اورڠ تيدق ڤرنه برساله، مك سمڤأي كاڤنڤون اي تيدق اكن ماو برتوبت كڤد الله.. اينله فكتور اوتام سساورڠ تيدق ماو كمبالي ك جالن الله. ميمڠ سوڠڬوه ساڠت دسايڠكن. ڤرسوالنڽ اداله، اڤاكه كبنرن يڠ سلاما اين دأنوت مروڤاكن كبنرن موتلاق يڠ داتڠڽ دري الله دان رسول-ڽ، اتاو كبنرن يڠ هاڽ برلندسكن هاوا نفسو بلاك. "مك ڤرنهكن كامو مليهت اورڠ يڠ منجاديكن هاوا نفسوڽ سباڬاي توهنڽ دان الله ممبياركنڽ سست برداسركن علموڽ …." ﴿ق.س. الجااتسياه [٤٥] : ٢٣﴾. لالو فكتور يڠ كدوا اداله كتيك ڤد ديري سساورڠ مراسا عمورڽ ماسيه ڤنجڠ دان سأكن اي مراسا تيدق اكن ماتي دالم وقتو دكت. كارنا ايت يڠ منجادي ڤڬاڠنڽ، مك كتيك اي ديجق اونتوق ممبالي ك جالن الله، اي تيدق ماو منسڬراكنڽ. ننتي اج ده. بنركه چارا برفيكير سماچم ايت؟ سام سكالي ساله دان كليرو. مأنسي تيدق تاهو، ايسوق اڤ يڠ اكن ترجادي، مأنسي جوڬ تيدق اد يڠ تاهو د بومي مان دي اكن ماتي. دالم القرءان الله تڬسكن، "دان تيدق سأورڠڤون يڠ داڤت مڠتاهوي ﴿دڠن ڤستي﴾ اڤ يڠ اكن داوسهاكنڽ بيسوق. دان تيدق سأورڠڤون يڠ داڤت مڠتاهوي د بومي مان اي اكن ماتي. سسوڠڬوهڽ الله مها مڠتاهوي لاڬي مها مڠنل." ﴿ق.س.لقمان [٣١] : ٣٤﴾ بهكن دالم ايات يڠ لاين الله منڬسكن، "ستياڤ مأنسي مميليقي اجل. اڤابيلا اجلڽ تله داتڠ، مريك تيدق داڤت مڠوندوركنڽ سسات ڤون دان تيدق داڤت ڤولا مماجوكنڽ،" ﴿ق.س. الاراف [٧] : ٣٤﴾. دري ايات اين هاروسڽ مأنسي سادر، بهوا مسئله عمور اداله حق مطلقڽ الله. مأنسي ميمڠ بوليه ساج مرنچانكن اكن باتس وقتو عمورڽ. تاڤي ايت سباتس رنچان مأنسي، تاڤي الله ڤون ڤوڽا رنچان، مك اڤابيلا ايت برلاونن، مك يڠ ڤستي رنچان الله يڠ ترجادي. اوليه كارنا ايت تيدق اد كات لاين باڬي مأنسي، اونتوق مڠيكوتي اجكن الله دان رسول-ڽ اونتوق منسڬراكن ديري ميموهن امڤونن دري الله. لالو يڠ كتيڬ اداله، كتيك مأنسي لبيه مڠوتاماكن كهيدوڤن دنيا كتيمبڠ كهيدوڤن اخيرت. كبڽقان اورڠ سماچم اين اڤابيلا ديجق اونتوق كمبالي ك جالن الله، جوابانڽ ننتي دان ننتي. كالاو سكارڠ معاف اج ده، ساي لاڬي سيبوق، باڽق ڤكرجأن يڠ هاروس دكرجكن، دان لاين سباڬايمان. كارنا بڬيتو سيبوق دان راكوسڽ مأنسي دڠن اوروسن دنيا سمڤأي رسول الله منڬسكن، "مأنسي كالاو سوده داڤت دوا بوكيت امس، يڠ اد دالم فيكيرنڽ اداله بروسها اونتوق منداڤتكن بوكيت امس يڠ كتيڬ،" ﴿ه.ر. بخاري﴾ بڬيتوله واتق مأنسي يڠ راكوس كڤد دنيا يڠ تيدق لاڬي برفيكير اونتوق كڤنتيڠن اخيرت. ڤوكوقڽ كاكي باكل كڤالا، كڤالا باكل كاكي دلاكونين دمي منداڤتكن فاسيليتاس دنيا ايت. اڤاكه د داڤت دڠن چارا يڠ حلال دان بنر اتاو دڠن چارا يڠ حرام دان چورڠ، ايت تيدق اد مسئله دان تيدق ڤرلو دفيكيرين يڠ ڤنتيڠ هرتا دان جابتن ايت دداڤت. اونتوق اورڠ سماچم ايت الله سبحان وتعالى مڠيڠتكن، "كاتاكنله، دان تيدكله كهيدوڤن دنيا ايت ملاءينكن كسنڠن يڠ منيڤو .." ﴿ق.س. الهاديد [٥٧] :٢٠﴾ كتيڬ فكتور د اتس اينله يڠ سلالو دومينن ڤد ديري سيسوراڠ يڠ مڽببكن اورڠ ايت تيدق منسڬراكن ديري منوجو كڤد امڤونن الله. مريك هاروسڽ مڽادري دان ممهمي، كبنرن ميمڠ هاروس دڤڬڠ كوات-كوات دان ايت منجادي ڤرينسيڤ. نامون دمكين، كبنرن يڠ دڤڬڠ اتاو دجاديكن داليل هندقله كبنرن يڠ هاكيكي ياايت كبنرن يڠ داتڠڽ دري الله دان رسول-ڽ، بوكن كبنرن يڠ داتڠڽ دري هاوا نفسو بلاك، "كبنرن ايت داتڠڽ دري توهنمو، مك جاڠنله كامو ترماسوق اورڠ-اورڠ يڠ راڬو." ﴿ق.س. البقرة [٢] : ١٤٧﴾ كمودين، جاڠنله مراسا عمور ماسيه ڤنجڠ، كارنا يڠ مڠتاهوي دان مننتوكن ايت هاڽ الله. تيدق اد ساتو داليلڤون يڠ منجلسكن بهوا يڠ منيڠڬلكن ايت يڠ توا دولو، اتاو يڠ ساكيت دولو، سام سكالي تيدق اد. سياڤاڤون، كاڤن ساج، دان دمان ساج، اڤابيلا ميمڠ سوده وقتوڽ مك تيدق اد يڠ ممڤو اونتوق منچڬهڽ. دان يڠ تراخير، مأنسي ميمڠ بوتوه هرتا دان تهتا، تاڤي ايت بوكن سڬالا-ڬالنيا. كدوانيا سام سكالي تيدق منجامين سساورڠ اكن منجادي بهاڬيا. كدوانيا ميمڠ باڬين دري كبهاڬين، تاڤي بوكن شرط مطلق اونتوق مندڤتكن كبهاڬين ايت. اوليه كارناڽ الله مڠهيناكن كهيدوڤن دنيا ايت، نامون دمكين بوكن برارتي هاروس دأبايكن ڤنچرينڽ. مڠتاهوي كڽاتأن اين، مك تيدق اد السن باڬي اورڠ برايمان اونتوق منوندا-نوندا اجكن الله ترسبوت، اونتوق كمبالي ك جالنڽ. بركنأن دڠن ايت ماري كيت رينوڠكن فرمان الله، "هاي اورڠ-اورڠ يڠ برايمان، برتوبتله كڤد الله دڠن توبة يڠ سمورني-مورنيڽ..." ﴿ق.س. التحريم [٦٦] : ٨﴾ دري ايات اين، سوده وقتوڽ باڬي اورڠ يڠ برايمان اونتوق مڽمبوت اجكن الله يڠ ڤنوه كاسيه سايڠ، اين، دان كالاو ايت دلاكوكن، مك دڤستيكن اورڠ ايت اكن منداڤتكن كبهاڬين دنيا اخيرة. والله'الاعام ........................................................................................................................................................................... Manusia yang lahir ke muka bumi ini pasti pernah mengalami kesalahan sebagaimana yang diungkap Rasulullah saw, "Setiap manusia pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali ke jalan Allah," ( H.R. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim). Dari hadits ini jelas, bahwa Rasulullah menegaskan bahwa sangat manusiawi sekali, apabila manusia itu berbuat kesalahan. Bagi mereka yang telah melakukan kesalahan bahkan merasa dosanya begitu besar, Rasulullah memberikan resep agar tidak berputus asa dengan terus menceburkan diri di lembah kenistaan, "Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah..." (Q.S. Az-Zumar [39] : 53) Allah yang Maha Pengampun mengajak mereka untuk meninggalkan semua itu dan kembali ke jalan Allah, siapa yang mau kembali ke jalan-Nya, niscaya dia berhak mendapatkan kasih sayang Allah. "Sesungguhnya, Allah sangat suka orang yang kembali ke jalan-Nya dan orang yang bersucikan dirinya". (Q.S. Al-Baqarah [2] : 222) Kesukaan Allah itu juga ditunjukan di dalam surat tersebut di atas, juga untuk menyadarkan mereka yang berlumur dengan dosa dan salah. Sudah tinggalkan semua itu, mari kembali mensegerakan diri kepada-Ku. Yang sudah, biarlah berlalu, kalau perlu dikubur dalam-dalam, jangan sampai terungkap kembali, mari kembali ke jalan yang benar, dan segera menuju kepada sorga yang besarnya seluas langit dan bumi. Namun pada kenyataannya, ada diantara manusia yang meskipun Allah Ta'alaa sudah mengingatkan untuk kembali, tapi masih saja melakukan berbagai penyimpangan, praktek korupsi merajalela, perzinahan terasa sudah semakin biasa, kemaksiatan, perjudian, kemusyrikan marak di mana-mana. Sungguh sangat disayangkan memang, tapi itulah kenyataan yang ada. Mereka harus diselamatkan dengan mengajaknya kembali ke jalan Allah. Untuk mengingatkan itu, maka terlebih dulu kita harus tahu faktor penyebabnya, mengapa mereka sampai larut melebur diri dalam lumpur kenistaan dan tidak mau memsegerakan diri ke jalan Allah. Pertama, karena orang itu merasa dirinya sudah benar. Pokoknya, apa yang dilakukan, pendapatnya, kebijakannya dianggapnya benar. Sehingga untuk apa ia kembali ke jalan Allah, apa salah saya, apa dosa saya, itu fikirnya.. Orang kalau merasa benar, otomatis ia tidak akan mengaku salah, dan orang tidak pernah bersalah, maka sampai kapanpun ia tidak akan mau bertobat kepada Allah.. Inilah faktor utama seseorang tidak mau kembali ke jalan Allah. Memang sungguh sangat disayangkan. Persoalannya adalah, apakah kebenaran yang selama ini dianut merupakan kebenaran mutlaq yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, atau kebenaran yang hanya berlandaskan hawa nafsu belaka. "Maka pernahkan kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya …." (Q.S. Al-Jaatsiyah [45] : 23). Lalu faktor yang kedua adalah ketika pada diri seseorang merasa umurnya masih panjang dan seakan ia merasa tidak akan mati dalam waktu dekat. Karena itu yang menjadi pegangannya, maka ketika ia diajak untuk membali ke jalan Allah, ia tidak mau mensegerakannya. Nanti aja deh. Benarkah cara berfikir semacam itu? Sama sekali salah dan keliru. Manusia tidak tahu, esok apa yang akan terjadi, manusia juga tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dalam al-Qur'an Allah tegaskan, "Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S.Luqman [31] : 34) Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Setiap manusia memiliki ajal. Apabila ajalnya telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya," (Q.S. Al-Araf [7] : 34). Dari ayat ini harusnya manusia sadar, bahwa masalah umur adalah hak mutlaknya Allah. Manusia memang boleh saja merencanakan akan batas waktu umurnya. Tapi itu sebatas rencana manusia, tapi Allah pun punya rencana, maka apabila itu berlawanan, maka yang pasti rencana Allah yang terjadi. Oleh karena itu tidak ada kata lain bagi manusia, untuk mengikuti ajakan Allah dan Rasul-Nya untuk mensegerakan diri memohan ampunan dari Allah. Lalu yang ketiga adalah, ketika manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akherat. Kebanyakan orang semacam ini apabila diajak untuk kembali ke jalan Allah, jawabannya nanti dan nanti. Kalau sekarang maaf aja deh, saya lagi sibuk, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, dan lain sebagaimana. Karena begitu sibuk dan rakusnya manusia dengan urusan dunia sampai Rasulullah menegaskan, "Manusia kalau sudah dapat dua bukit emas, yang ada dalam fikirannya adalah berusaha untuk mendapatkan bukit emas yang ketiga," (H.R. Bukhari) Begitulah watak manusia yang rakus kepada dunia yang tidak lagi berfikir untuk kepentingan akherat. Pokoknya kaki bakal kepala, kepala bakal kaki dilakonin demi mendapatkan fasilitas dunia itu. Apakah di dapat dengan cara yang halal dan benar atau dengan cara yang haram dan curang, itu tidak ada masalah dan tidak perlu difikirin yang penting harta dan jabatan itu didapat. Untuk orang semacam itu Allah Swt mengingatkan, "Katakanlah, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu .." (Q.S. Al-Hadid [57] :20) Ketiga faktor di atas inilah yang selalu dominan pada diri sesorang yang menyebabkan orang itu tidak mensegerakan diri menuju kepada ampunan Allah. Mereka harusnya menyadari dan memahami, kebenaran memang harus dipegang kuat-kuat dan itu menjadi prinsip. Namun demikian, kebenaran yang dipegang atau dijadikan dalil hendaklah kebenaran yang hakiki yaitu kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-nya, bukan kebenaran yang datangnya dari hawa nafsu belaka, "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu." (Q.S. Al-Baqarah [2] : 147) Kemudian, janganlah merasa umur masih panjang, karena yang mengetahui dan menentukan itu hanya Allah. Tidak ada satu dalilpun yang menjelaskan bahwa yang meninggalkan itu yang tua dulu, atau yang sakit dulu, sama sekali tidak ada. Siapapun, kapan saja, dan dimana saja, apabila memang sudah waktunya maka tidak ada yang mampu untuk mencegahnya. Dan yang terakhir, manusia memang butuh harta dan tahta, tapi itu bukan segala-galanya. Keduanya sama sekali tidak menjamin seseorang akan menjadi bahagia. Keduanya memang bagian dari kebahagian, tapi bukan syarat mutlak untuk mendaptkan kebahagian itu. Oleh karenanya Allah menghinakan kehidupan dunia itu, namun demikian bukan berarti harus diabaikan pencariannya. Mengetahui kenyataan ini, maka tidak ada alasan bagi orang beriman untuk menunda-nunda ajakan Allah tersebut, untuk kembali ke jalanNya. Berkenaan dengan itu mari kita renungkan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya..." (Q.S. At-Tahrim [66] : 8) Dari ayat ini, sudah waktunya bagi orang yang beriman untuk menyambut ajakan Allah yang penuh kasih sayang, ini, dan kalau itu dilakukan, maka dipastikan orang itu akan mendapatkan kebahagian dunia akhirat. wallahu’alaam

No comments:

Post a Comment